จารึกวัดหมื่นลอ

จารึก

จารึกวัดหมื่นลอ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดหมื่นลอ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๕๙ จารึกวัดหมื่นลอ พ.ศ. ๒๐๔๐

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน มี ๔๑ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๒ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๑๐ บรรทัด ด้านที่ ๔ มี ๑๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยม ส่วนล่างชำรุดเล็กน้อย

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๒ ซม. สูง ๑๒๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๕๙”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๕๙ จารึกวัดหมื่นลอ พ.ศ. ๒๐๔๐”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๕๙ จารึกวัดหมื่นลอ”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๒๙

สถานที่พบ

วัดหมื่นลอ ตำบลท่าร้อง กิ่งอำเภอภูกามยาว (ข้อมูลเดิมเป็น อำเภอเมือง) จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระครูอนุรักษ์บุรานันท์ (บุญชื่น ฐิตปญฺโญ)

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดลี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๑๒-๒๑๔.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๑๐-๒๑๙.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกเป็นบัญชีรายชื่อที่นาที่เป็นของวัดหมื่นลอ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๒-๓ ระบุ จ.ศ. ๘๕๙ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๔๐ อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๕๙ จารึกวัดหมื่นลอ พ.ศ. ๒๐๔๐,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๑๒-๒๑๔.
๒) ฮันส์ เพนธ์, “พย. ๕๙ จารึกวัดหมื่นลอ,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๑๐-๒๑๙.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-24, ไฟล์; PY 59 side 1,4+.copy 1 และ PY 59 side 2,3+.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170