ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"ดาย"

จำนวน 9 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
ดายจ่าวัด  แดนเมือง พยานคอนทั้งเจ้าปากบ้านเมืองแต่งกวานหลวง  เหนือผู้หนึ่งล่ามอากาศผู้หนึ่ง แสนข้าวทั้งเถ้าเมือง ผู้หนึ่งไปให้จ่าเมือ บอกเอาคนมาเว้า จารึกวัดแดนเมือง 1 (จารึกวัดปัจจันตบุรี) 1/9 หนองคาย ธวัช  ปุณโณทก
พระมหาธาตุอันนี้ใช่ธาตุอันสามานย์ คือพระธาตุแท้จริงแล เอาลุกแต่ลังกาทวีปพู้นมาดาย จารึกนครชุม 1/9 กำแพงเพชร ยอร์ช  เซเดส์
ขอกูได้มาเกิ(ด) ___
เจ้าตนหนึ่งแด แต่ฝูงลูกแล เม ___
. ันอันเหง้าแต่ฝูงมาได้กะทํ(า) ___
สักเทื่อเพื่อผลอันกูกะทำนี้ ___
างด้วยพระเจ้าพันตนนี้กู ___
ของพระเจ้าดาย อย่าหื้อเอ ___
แด
จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ 2/7 เชียงราย นวพรรณ ภัทรมูล
พ่อขุนนำถุมดายได้เมืองสุโขทัยแก่พ่อขุนดาย.... จารึกวัดศรีชุม 1/15 สุโขทัย ยอร์ช เซเดส์
แต่เมื่อใดมาอั้นแลอันมากินด้วยเจ้าแคว้นนี้ หากใครมากินแลมากินดายเจ้าไทผู้ใดบ่จ่าเขา จารึกวัดควาง 2/2 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
เจ้าหมื่นกดหมายว่าดังนี้ บ้านอันกูสร้าง หมากอันกูสร้างนา 30 ข้าว ค่า 9,000 เบ้ กูหากปอกใหม่ดาย กูก็ไว้กับวัดนี้แล จารึกวัดหนองกวาง 1/4 พะเยา ประสาร บุญประคอง
บรมวรปฐมมูลสัทธาภายในหมายมีอภิชัยภิกขุแลศิษ(ยา)นุศิษย์เจ้าชู่ตนแลอริยสงฆ์รองดายมี 25 วัด จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร 1/6 น่าน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
เขา(รู้ชู่)คนแล ยังจักคนไว้คนทั้งหลายซาวครัว นอกแม่เจ้า เจ้าเอ้ยกลัยานี้เล่าดายแลทั้งหลายเยอนุโมทนาด้วยชู่คนเทอญ จารึกวัดศรีสุทธาวาส 1/21 เชียงราย จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ไผมากิน นี้บ่ไว้ดังคำกูว่านี้ดาย  หื้อมันดับมันวาย อย่าหื้อมันได้ ....เป็นขุน อย่าหื้อมันได้ หัน หน้า....ตรัย จารึกวิหารจันทรอาราม 1/9 เชียงราย จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1