จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี)

จารึก

จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกวัดแดนเมือง, ศิลาจารึกวัดแดนเมือง ด. ๑, ศิลาจารึกวัดแดนเมือง ๑

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๗๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๔ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๐ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา ประเภทหินทรายสีน้ำตาล

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๙ ซม. สูง ๙๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นค. ๑”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม ๒๕๒๘) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดแดนเมือง”
๓) ในวิทยานิพนธ์ อักษรไทยน้อย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๒) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดแดนเมือง ด. ๑”
๔) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกวัดแดนเมือง ๑”
๕) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดแดนเมือง ๑”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดปัจจันตบุรี ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดปัจจันตบุรี ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

พิมพ์เผยแพร่

๑) อักษรไทยน้อย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๒), ๑๑๔-๑๑๘.
๒) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม ๒๕๒๘) : ๙๖-๑๐๑.
๓) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๒๒-๓๒๖.
๔) ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๒๓๐-๒๓๕.

ประวัติ

เดิมปักอยู่หน้าโบสถ์ ปัจจุบันนำไปปักไว้ในโบสถ์ด้านขวาพระประธาน คู่กับศิลาจารึกวัดแดนเมือง ๒ ซึ่งปักอยู่ด้านซ้ายพระประธาน

เนื้อหาโดยสังเขป

พระยาปากเจ้า (เจ้าเมืองปากห้วยหลวง) ได้สร้างวัดและอุทิศที่ดินให้แก่วัดแดนเมือง

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ ด้านซ้ายของวงดวงชาตา ระบุ จ.ศ. ๘๙๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๗๓ อันเป็นสมัยที่พระโพธิสารราชเจ้าปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง (พ.ศ. ๒๐๖๓-๒๐๙๓)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) เทิม มีเต็ม และบุญนาค สะแกนอก, “ศิลาจารึกวัดแดนเมือง,” ศิลปากร ๒๙, ๑ (มีนาคม ๒๕๒๘) : ๙๖-๑๐๑.
๒) เทิม มีเต็ม และบุญนาค สะแกนอก, “จารึกวัดแดนเมือง ๑,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๒๒-๓๒๖.
๓) ธวัช ปุณโณทก, “ศิลาจารึกวัดแดนเมือง ๑,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๒๓๐-๒๓๕.
๔) ธวัช ปุณโณทก, “อักษรไทยน้อย : การศึกษาในด้านอักษรวิทยา,” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๒ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๒), ๑๑๔-๑๑๘.
๕) สิลา วีระวงส์, เรียบเรียง ; สมหมาย เปรมจิตต์, แปล, ประวัติศาสตร์ลาว, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๐), ๗๖-๘๔.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-28, ไฟล์; NK_0101_c และ NK_0102_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170