จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี)

จารึก

จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี) ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:22

ชื่อจารึก

จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกวัดแดนเมือง, ศิลาจารึกวัดแดนเมือง ด. ๑, ศิลาจารึกวัดแดนเมือง ๑

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๗๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๔ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๐ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๒๒)
๒) เทิม มีเต็ม และบุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ผู้ปริวรรต

๑) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๒๒)
๒) เทิม มีเต็ม และบุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ผู้ตรวจ

๑) ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. ๒๕๒๒)
๒) กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ลกุ”
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ปลูก”
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “สบิ”
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ปีกดยี, ปีกดยี่ = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีขาล โทศก ตามจุลศักราช
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ออก = ขึ้น, ข้างขึ้น
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ยิ”
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านและปริวรรตเป็น “รับมด” = เป็นชื่อวันของไทยแบบหนึ่ง ใช้ในอีสาน ออกเสียงว่า ฮับมด ภาคเหนือออกเสียงว่า ดับเม็ด
๘. ธวัช ปุณโณทก : สายยา = ฉายา หมายถึง เงา เป็นมาตราในการดูฤกษ์ยาม
๙. ธวัช ปุณโณทก : บาสก = น่าจะหมายถึงคำว่า อุบาสก
๑๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “แตคํซากมา” และปริวรรตเป็น “แต่คอซากมา”
๑๑. นวพรรณ ภัทรมูล : ธวัช ปุณโณทก ปริวรรตเป็น “ใต้”
๑๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “นัน” และปริวรรตเป็น “นั้น”
๑๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “สบัคราย” และปริวรรตเป็น “สับคราย”
๑๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “วดั” และปริวรรตเป็น “วัด”
๑๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ลุก” และปริวรรตเป็น “ลูก”
๑๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “นิ”
๑๗. ธวัช ปุณโณทก : ดาย = แล้ว, ที่สุด

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170