จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์

จารึก

จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 10:29:22 )

ชื่อจารึก

จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๑๐๙ จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๗๓๖

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

สัมฤทธิ์

ลักษณะวัตถุ

รูปกรอบคันฉ่องโค้งเหมือนวงพระจันทร์เสี้ยว

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๐ ซม. สูง ๑๓ ซม. หนา ๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ปจ. ๒๑”
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ กำหนดเป็น “หลักที่ ๑๐๙ จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ กำหนดเป็น “จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๐๙

สถานที่พบ

โบราณสถานหมายเลข ๑๑ บริเวณเมืองพระรถ ดงศรีมหาโพธิ์ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ (ข้อมูลเดิมว่า อำเภอศรีมหาโพธิ์) จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ ๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (สำรวจเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๙) : ๗๐-๗๑.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๑๔๐-๑๔๑.
๓) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๓๐-๑๓๒.

ประวัติ

จารึกนี้มีอักษรจารึกปรากฏอยู่ที่กรอบคันฉ่องรูปพระจันทร์เสี้ยว ทำด้วยสัมฤทธิ์ ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ ใช้ชื่อว่า หลักที่ ๑๐๙ จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์ แต่ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ คณะกรรมการจัดพิมพ์จารึกในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ชื่อจารึกตามลักษณะวัตถุที่จารึกว่า จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นการบันทึกว่า กรอบคันฉ่องอันนี้เป็นของที่พระบาทกัมรเตงอัญศรีชยวรมัน (ชัยวรมันที่ ๗) ถวายแด่พระอาโรคยสาล (อโรคยาศาลา) ในมหาศักราช ๑๑๑๕

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกบอกมหาศักราช ๑๑๑๕ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๗๓๖

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านจารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์อักษรขอมโบราณและภาษาขอม : ได้มาจากโบราณสถานหมายเลข ๑๑ เมืองพระรถ ดงศรีมหาโพธิ์ ตำบลโคกปีบ,” ศิลปากร ๑๐, ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๙) : ๗๐-๗๑.
๒) ประสาร บุญประคอง และฉ่ำ ทองคำวรรณ, “จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๓๐-๑๓๒.
๓) ประสาร บุญประคอง และฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๑๐๙ จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๑๔๐-๑๔๑.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170