จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี)

จารึก

จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:22

ชื่อจารึก

จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกวัดแดนเมือง, ศิลาจารึกวัดแดนเมือง ด. ๑, ศิลาจารึกวัดแดนเมือง ๑

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๗๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๔ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๐ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๒๒)
๒) เทิม มีเต็ม และบุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ผู้ปริวรรต

๑) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๒๒)
๒) เทิม มีเต็ม และบุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ผู้ตรวจ

๑) ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. ๒๕๒๒)
๒) กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก กำหนดให้ตัวเลขนี้เป็นบรรทัดที่ ๑
๒. ธวัช ปุณโณทก : ๘๙๒ = จุลศักราช ตรงกับ พ.ศ. ๒๐๗๓
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก ปริวรรตเป็น “ปลูก”
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “สปิ”
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ปีกดยี, ปีกดยี่ = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีขาล โทศก ตามจุลศักราช
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ออก = ขึ้น, ข้างขึ้น
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านและปริวรรตเป็น “รับมด” = เป็นชื่อวันของไทยแบบหนึ่ง ใช้ในอีสาน ออกเสียงว่า ฮับมด ภาคเหนือออกเสียงว่า ดับเม็ด
๘. ธวัช ปุณโณทก : สายยา = ฉายา หมายถึง เงา เป็นมาตราในการดูฤกษ์ยาม
๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “คํ”
๑๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ก”
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ผู”
๑๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก ปริวรรตเป็น “แต่คอซากมาใต้”
๑๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “หฺนัน” และปริวรรตเป็น “นั้น”
๑๔. ธวัช ปุณโณทก : ดาย = แล้ว, ที่สุด
๑๕. ธวัช ปุณโณทก : จ่าวัด = เป็นตำแหน่งผู้ดูแลวัด ซึ่งกษัตริย์ได้แต่งตั้งใว้สำหรับอุปถากพระภิกษุในวัด
๑๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก ปริวรรตเป็น “พระยานคร”
๑๗. ธวัช ปุณโณทก : เจ้าปาก = เจ้าเมืองปากห้วยหลวง
๑๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “นิง”
๑๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก ปริวรรตเป็น “กว้านหลวง” = เป็นตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้าน
๒๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “นิง”
๒๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “นิง”
๒๒. ธวัช ปุณโณทก : แสนเข้า, แสนข้าว = เป็นตำแหน่งข้าราชการผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ดูแล เก็บข้าวส่งหลวง
๒๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เถ้าเมือง = ชื่อตำแหน่ง
๒๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ไห”
๒๕. ธวัช ปุณโณทก : เมือ = ไป, กลับไป
๒๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านและปริวรรตเป็น “เอาคนมาจาก”
๒๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “แต (หว) ยแดน” และปริวรรตเป็น “แต่ (ห้ว) ยแดน”
๒๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ส่วนที่ ธวัช ปุณโณทก อ่าน มีเพิ่มอีก ๒ บรรทัด คือ
(๒๑) (เมิ)งเปนอาวงแ(ต)แคมน
(๒๒) ำสบหลวง . . . . ซาย
ปริวรรตเป็น
(๒๑) (เมือ)งเป็นอาวง (อาวง = บริเวณ) แ(ต่)แคมน -
(๒๒) - ํ้าสบหลวง (สบหลวง = บริเวณที่ปากน้ำมาพบกัน เรียกว่า สบ) . . . . ซ้าย

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170