จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

จารึกวัดหนองกวาง

จารึก

จารึกวัดหนองกวาง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดหนองกวาง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย วัดศรีโคมคำ อ. พะเยา จ. เชียงราย, หลักที่ ๙๙ ศิลาจารึกวัดหนองกวาง, พย. ๑ จารึกวัดหนองกวาง พ.ศ. ๒๐๕๖

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๕๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ ชำรุด เหลือแต่วงดวงชาตา

วัตถุจารึก

หินชนวนสีดำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๕ ซม. สูง ๔๔ ซม. หนา ๒.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๑”
๒) ในวารสาร ศิลปากร กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย วัดศรีโคมคำ อ. พะเยา จ. เชียงราย”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ กำหนดเป็น “หลักที่ ๙๙ ศิลาจารึกวัดหนองกวาง”
๔) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๑ จารึกวัดหนองกวาง พ.ศ. ๒๐๕๖”
๕) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๑ จารึกวัดหนองกวาง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดหนองกวาง (วัดร้าง) จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๖ (มีนาคม ๒๔๐๘) : ๗๖-๘๐.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๘๑-๘๕.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๙๙-๑๐๑.
๔) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๘๔-๒๘๙.

ประวัติ

คณะกรรมการค้นคว้าประวัติศาสตร์แห่งสหภาพพม่าได้อัดสำเนามาให้กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔

เนื้อหาโดยสังเขป

เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๐๙ เจ้าหมื่นมหาได้สร้างวัดหนองกวาง ทั้งยังได้ถวายที่ดิน และเงินแก่วัด ครั้นปี พ.ศ. ๒๐๕๖ เจ้าหมื่นคำฉางมาปกครองเมืองอ้อยนี้ ก็ได้ถวายที่ดินและเงินแก่วัดตามที่เจ้าหมื่นมหาได้เคยทำไว้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๖ ระบุ จ.ศ. ๘๗๕ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๕๖ อันเป็นสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๑ จารึกวัดหนองกวาง พ.ศ. ๒๐๕๖,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๙๙-๑๐๑.
๒) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย วัดศรีโคมคำ อ. พะเยา จ. เชียงราย,” ศิลปากร ๘, ๖ (มีนาคม ๒๕๐๘) : ๗๖-๘๐.
๓) ประสาร บุญประคอง, “หลักที่ ๙๙ ศิลาจารึกวัดหนองกวาง,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๘๑-๘๕.
๔) ประสาร บุญประคอง, “พย. ๑ จารึกวัดหนองกวาง,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๘๔-๒๘๙.

ภาพประกอบ

๑) ภาพสำเนาจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓)
๒) ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170