ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"เจ้าหมื่น"

จำนวน 20 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
เจ้าพันหนังสือต่างเมิง ถามแสนเข้า.. อมพันสุวีนหนังสือต่างเมิง เจ้าเมิง ปากรัด ปากพันหนังสือ เจ้าหมื่น (หนัง)สือ ๗ เขาว่า. .าก็เท่ารู้ว่าเป็นข้าพระเจ้า จารึกวัดควาง ๑/๑๖ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่นในเมิงพยาว จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น ๑/๑ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
มหาพุกามเจ้าตนชื่อศรีสัทธรรมะพุทธิอำมระเถระ หื้อเจ้าหมื่นน้อยในเก้าเจ้าร้อยคำเถิง (หอ) หน้าไม้เจ้าต้องแต้มญาณคงคา จารึกวัดจอยแซ ๑/๖ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าหมื่นลอมงคลยินดีในศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทำมหาเถรมธุรสเจ้าตน เป็นนวารามาธิบดีเป็นประธานสร้างมหาเจติยะ เป็นที่ทรงสรีรธา(ตุ) จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล ๑/๓ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
คนสินทาน เจ้าหมื่นเจ็ดเชียงแสนไว้หื้ออุปัฏฐากแก้ว ๓ จำพวกสิบร่ จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี ๒/๙ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าหมื่นน้อยนาหลังแก่นชาย ๑ รู้ ด้วยยบุญอันนี้จุ่งบรบวนคำผาถนาหื้อพ้นจากเวรห้าประการ จารึกปกเวียงพยาว ๓/๓ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
____ฆ.ราชเจ้าก็หยา(ดน้ำ) ...ธรรมโชติปาละ เมื่อเจ้า...(พ)ยาวเจ้าหมื่นนาหลังแท่น จารึกมหาสังฆราชเจ้าผญาวัดหมื่นฯ ๒/๕ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าหมื่นอางหนุ่ม ๑ หมื่นกวาว ๑ พั(นนา)หลังสรีมา ๑ เถ้าเมิง... จารึกเจ้าเมืองเชริง ๒/๕ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าเมืองพยาวตนมีนามวิเศษชื่อจิต อันมีใจติดในสุขธรรมอันขวางสุทธศรัทธา ในพุทธศาสนา ปลงอาชญาแก่เจ้าหมื่นนาหลังยอด เจ้าหมื่นซ้ายมงคลประหญา เจ้าพัน  เถ้าเมืองศรีนน จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด ๒/๙ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
วันพุธไทยวันกัดเหม้า เจ้าหมื่นลอเทพศรีจุฬามีใจสัทธาในพระศรีรัตนตรัยเจ้าจึงหื้อไปราธนามหาเถรมธุรส จารึกวัดป่าใหม่ ๑/๒ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าหมื่นจุลาพยาว เจ้าพัน พ่อน้อย หนังสือ....หื้อมาฝังจาริก จารึกวัดนางหมื่น ๑/๔ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าหมื่นทุนดอนแปลนหื้อหมื่นน้อยนาเริน จารึกวัดป่าเหียง ๒/๓ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าหมื่นนาหลังศรีพัดก็รู้ เถ้าเมิงตอมก็รู้ นายคราวก็รู้ล่ามปาก จารึกวัดวิสุทธาราม ๒/๑ พะเยา ประสาร บุญประคอง
ศักราชได้ ๘๒๘  ตัว ในปีระวายเส็ด เดิน ๘ ออก ๑๐ ค่ำ วันกดซง้า เม็งวัน ๔ เจ้าหมื่นมหาสร้างวัดหนองกวางนี้ จารึกวัดหนองกวาง ๑/๒ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าหัวแสนหื้อบอกแก่เจ้าหมื่นลอมงคล เถ้าเมืองโสมปากญงหนังสือพัน จารึกวัดดุสิตาอาราม ๑/๑๓ เชียงราย จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้า(หมื่)นญี่กินขงหมื่นบงหื้อกับวัดพู(ขี)งนา เพิ่นถ+นากวกาว จารึกวัดพูขีง ๑/๗ เชียงราย จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าหมื่นน้อยไสลูกหมื่นฝางเถ้ามากินบ้านอ้อย จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง ๑/๔ เชียงราย จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าหมื่น...าเทวีเจ้า ลานจิวผู้หนึ่งเป็นคนนาพระเป็นเจ้า พันหลวง เพก ๑ (พ) จารึกวัดศรีสุทธาวาส ๑/๑๗ เชียงราย จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ในปีระวายสีเสร็จ เดือนสิบเอ็ดออกหนึ่งค่ำ พร่ำวันไทยดับไส้ เม็งได้ชื่อวันจันทร์แล เจ้าหมื่นเชียงแสนคำล้านหื้อหมื่นเนหมก้อนเมือเถิงเจ้าหมื่นสามล้าน เจ้าหมื่นครูเทพ เจ้าพันต่างเมืองศรีมงคลเอาวัดปราสาทเมือถวายแก่สมเด็จบพิตรพระเป็นเจ้าทั้งสองพระองค์ จารึกวัดปราสาท ๑/๑๑ เชียงราย จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าหมื่นทาวลูกหมื่นพลางเงินญางกินเมิงวังเหนือ มีคำปรารถนาโพธิสมภารเป็นพระพุทธตนหนึ่ง จารึกวิหารจันทรอาราม ๑/๑ เชียงราย จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170