จารึกวัดปราสาท

จารึก

จารึกวัดปราสาท

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดปราสาท

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกวัดปราสาท จังหวัดเชียงราย จ.ศ. ๘๕๘ (พ.ศ. ๒๐๓๙), หลักที่ ๖๙ ศิลาจารึกวัดปราสาท จังหวัดเชียงราย จ.ศ. ๘๕๘ (พ.ศ. ๒๐๓๙), ชร. ๓ จารึกวัดปราสาท พ.ศ. ๒๐๓๙, ๑.๔.๑.๑ วัดปราสาท พ.ศ. ๒๐๓๙

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๗ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๗ ซม. สูง ๑๒๑ ซม. หนา ๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. ๓”
๒) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย กำหนดเป็น “ชร./๔”
๓) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕ (๒๔๘๑) กำหนดเป็น “จารึกวัดปราสาท จังหวัดเชียงราย จ.ศ. ๘๕๘ (พ.ศ. ๒๐๓๙)”
๔) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๖๙ ศิลาจารึกวัดปราสาท จังหวัดเชียงราย จ.ศ. ๘๕๘ (พ.ศ. ๒๐๓๙)”
๕) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชร. ๓ จารึกวัดปราสาท พ.ศ. ๒๐๓๙”
๖) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ กำหนดเป็น “๑.๔.๑.๑ วัดปราสาท พ.ศ. ๒๐๓๙”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดปราสาท อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕ (๒๔๘๑) : ๓๕-๔๒.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๑๗๔-๑๗๘.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๖-๘.
๔) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๗๗-๙๐.

ประวัติ

“วัดปราสาท” คงตั้งอยู่ในเขตกำแพงเวียงเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัด เชียงราย ปัจจุบันนี้ ภายในเวียงเชียงแสนมีซากวัดปราสาท ๒ แห่ง คือ วัดปราสาทประตู และ วัดปราสาทคุ้ม ไม่ทราบว่าศิลาจารึกมาจากวัดปราสาทใด

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๓๙ เจ้าหมื่นเชียงแสนคำล้าน ถวายวัดปราสาทแด่พระเจ้าแผ่นดินและพระราชมารดา ทั้ง ๒ พระองค์ทรงส่งตราหลาบคำ อุทิศนาและคนแก่วัด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๗ ระบุ จ.ศ. ๘๕๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๙ อันเป็นต้นรัชสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชร. ๓ จารึกวัดปราสาท พ.ศ. ๒๐๓๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๖-๘.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “คำอ่านจารึกวัดปราสาท จังหวัดเชียงราย จ.ศ. ๘๕๘ (พ.ศ. ๒๐๓๙),” ศิลปากร ๒, ๕ (๒๔๘๑) : ๓๕-๔๒.
๓) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๖๙ ศิลาจารึกวัดปราสาท จังหวัดเชียงราย จ.ศ. ๘๕๘ (พ.ศ. ๒๐๓๙),” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๑๗๔-๑๗๘.
๔) ฮันส์ เพนธ์, “๑.๔.๑.๑ วัดปราสาท พ.ศ. ๒๐๓๙,” ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๗๗-๙๐.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-18, ไฟล์; ChR_0301_p1 และ ChR_0302_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170