จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

ชุดคำค้น 19 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2039, อายุ-จารึก พ.ศ. 2040, อายุ-จารึก พ.ศ. 2041, อายุ-จารึก พ.ศ. 2039-2041, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พระเมืองแก้ว, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, วัตถุ-จารึกบนหินทรายสีเทา, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงราย, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างวัดหรือศาสนสถาน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายพระพุทธรูป, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, บุคคล-มหาเถรมงคลผะหญาเจ้า, บุคคล-เจ้าแสนกัลยาณ,

จารึกวัดดุสิตาอาราม

จารึก

จารึกวัดดุสิตาอาราม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดดุสิตาอาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชร. ๖๓ จารึกวัดดุสิตาราม พ.ศ. ๒๐๓๙-๒๐๔๑

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๙-๒๐๔๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๙ ซม. สูง ๑๒๐ ซม. หนา ๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. ๖๓”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชร. ๖๓ จารึกวัดดุสิตาราม พ.ศ. ๒๐๓๙-๒๐๔๑”
๒) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “ชร. ๖๓ จารึกวัดดุสิตาอาราม”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๒๗

สถานที่พบ

วัดร้างแห่งหนึ่ง (ปัจจุบันวัดร้างแห่งนี้เป็นที่นาของชาวบ้าน) มีชื่อตามในจารึกนี้ว่า “วัดดุสิตาอาราม” อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ชาวบ้าน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ปัจจุบันอยู่ที่

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๕๐-๕๑.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๘๔-๑๘๙.

ประวัติ

ชาวบ้านค้นพบได้ขณะที่กำลังปรับไถพื้นที่นา ต่อมานำมามอบไว้ให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงราย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ (สัมภาษณ์ อ. ทรงพันธ์ วรรณมาศ ผอ. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๐-เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ)

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๓๙-๒๐๔๑ มหาเถรมงคลผะหญาเจ้าได้สร้างอารามชื่อ ดุสิตาอาราม และถวายแก่เจ้าแสนกัลยาณ และเจ้าแสนกัลยาณได้ประทานพระพุทธรูปหนึ่งองค์ เงินและทองจำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งแต่งตั้งข้าพระให้อยู่ดูแลอารามแห่งนี้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ในวงดวงชาตา ด้านที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๘ และ จ.ศ. ๘๖๐ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๙ และ พ.ศ. ๒๐๔๑ อันเป็นสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
๑) เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ, “ชร. ๖๓ จารึกวัดดุสิตาอาราม,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๘๔-๑๘๙.
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชร. ๖๓ จารึกวัดดุสิตาราม พ.ศ. ๒๐๓๙-๒๐๔๑,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๕๐-๕๑.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-18, ไฟล์; ChR_6301_p) และ ChR_6302_p)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170