จารึกวัดวิสุทธาราม

จารึก

จารึกวัดวิสุทธาราม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดวิสุทธาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๔ จารึกวัดวิสุทธาราม พ.ศ. ๒๐๓๕

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๖ บรรทัด แต่ละด้านมี ๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา ชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๗ ซม. สูง ๕๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๔”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๔ จารึกวัดวิสุทธาราม พ.ศ. ๒๐๓๕”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “จารึกวัดวิสุทธอาราม”

ปีที่พบจารึก

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓

สถานที่พบ

วัดร้าง ภายในโรงเรียนบ้านห้วยปง ตำบลแม่ปืน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๐๖-๑๐๘.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๒๘-๑๓๓.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้พบที่วัดร้างแห่งหนึ่งในบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยปง ตำบลแม่ปืน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ติดกับถนนไฮเวย์ สายพะเยา-เชียงราย) ห่างจากอำเภอประมาณ ๓ กม. พระครูจันทคุณาคม วัดศรีบุญเรือง ตำบลแม่ปืน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้นำมามอบไว้แก่พระโสภณธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ปัจจุบันคือพระธรรมวิมลโมลี รองเจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา) ศิลาจารึกหลักนี้เดิมขึ้นอยู่ในบัญชีจารึกจังหวัดเชียงราย เลขที่ ชร. ๑๘ (ชร./พ.๘) ได้ตั้งเป็นบัญชีจารึกจังหวัดพะเยา เลขที่ พย. ๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๓๕ ลุงพระเป็นเจ้าเมิงเชียงราย (ลุงของพระเจ้ายอดเชียงราย) กับเจ้าพันเค้าเมิงพ่อน้อย ได้ให้คนมาฝังศิลาจารึกไว้ที่วัดวิสุทธอาราม

ผู้สร้าง

ลุงพระเป็นเจ้าเมิงเชียงราย (ลุงของพระเจ้ายอดเชียงราย) กับเจ้าพันเค้าเมิงพ่อน้อย

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๔ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๕ อันเป็นสมัยที่พระเจ้ายอดเชียงรายปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๐-๒๐๓๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๔ จารึกวัดวิสุทธาราม พ.ศ. ๒๐๓๕,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๐๖-๑๐๘.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๔ จารึกวัดวิสุทธอาราม,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๒๘-๑๓๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-23, ไฟล์; PY 4 side 1+.copy 1 และ PY 4 side 2.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170