จารึกวัดพูขีง

จารึก

จารึกวัดพูขีง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพูขีง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๙๒/๒๘ จารึกวัดภูขิง, ชร. ๖๑ จารึกวัดพูขีง พ.ศ. ๒๐๓๐, ๑.๔.๑.๑ วัดภูขิง พ.ศ. ๒๐๓๑

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๒ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๕ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๐ ซม. สูง ๕๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. ๖๑”
๒) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย กำหนดเป็น “๙๒/๒๘ จารึกวัดภูขิง”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชร. ๖๑ จารึกวัดพูขีง พ.ศ. ๒๐๓๐”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ กำหนดเป็น “๑.๔.๑.๑ วัดภูขิง พ.ศ. ๒๐๓๑”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๑๕

สถานที่พบ

วัดพูขีง (วัดสันทราย) บ้านดงชัย กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (ข้อมูลเดิมเป็น อำเภอเวียงชัย) จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๔๖-๔๗.
๒) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๔๗-๕๙.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ พบในบริเวณวัดร้าง บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงชัย (ปัจจุบันแยกเป็น กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง) จังหวัดเชียงราย ชาวบ้านเรียกวัดร้างนี้ว่า วัดสันทราย วัดร้างดังกล่าวตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดบ้านดงชัย ห่างจากศูนย์กลางบริเวณวัดบ้านดงชัย ประมาณ ๓๐๐ เมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศูนย์กลางตัวเมืองเชียงราย ๖๘ ห่างจากศูนย์กลางตัวเมืองเชียงราย ๒๐.๔ กม. ทางอากาศ ปัจจุบันบริเวณวัดร้างนั้น เป็นสนามหน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่เกษตร

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๓๐ หมื่นบง ถวายนาและคนแด่วัดพูขีง และวัดป่าตาล ซึ่ง ๒ วัดนี้เป็นวัดลูกของวัดบ้านราม ห้ามรบกวนคนของวัด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๔๙ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๐ อันเป็นปลายรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐) หรือต้นรัชสมัยที่พระเจ้ายอดเชียงรายปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๐-๒๐๓๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชร. ๖๑ จารึกวัดพูขีง พ.ศ. ๒๐๓๐,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๔๖-๔๗.
๒) ฮันส์ เพนธ์, “๑.๔.๑.๑ วัดภูขิง พ.ศ. ๒๐๓๑,” ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๔๗-๕๙.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-18, ไฟล์; ChR_6101_c และ ChR_6102_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170