จารึกวัดป่าใหม่

จารึก

จารึกวัดป่าใหม่

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดป่าใหม่

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย, หลักที่ ๑๐๑ ศิลาจารึกวัดป่าใหม่, พย. ๘ จารึกวัดป่าใหม่ พ.ศ. ๒๐๔๐, พย. ๘ จารึกหมื่นลอเทพสร้างวัดป่าใหม่

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน มี ๔๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๔ ซม. สูง ๑๕๐ ซม. หนา ๑๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๘”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (กรกฎาคม ๒๕๐๘) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ กำหนดเป็น “หลักที่ ๑๐๑ ศิลาจารึกวัดป่าใหม่”
๔) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๘ จารึกวัดป่าใหม่ พ.ศ. ๒๐๔๐”
๕) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๘ จารึกหมื่นลอเทพสร้างวัดป่าใหม่”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๐๘) : ๔๖-๕๒.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๙๐-๙๖.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๑๘-๑๒๑.
๔) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๐๒-๒๐๙.

ประวัติ

คณะกรรมการค้นคว้าประวัติศาสตร์แห่งสหภาพพม่าได้อัดสำเนามาให้กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๔๐ เจ้าหมื่นลอเทพศรีจุฬา มีใจศรัทธาในพระศรีรัตนตรัยจึงให้ไปราธนามหาเถรมธุรสเจ้าแห่งสำนักมหาสามีสวรสีหเจ้า มาสร้างวัดป่าใหม่ จากนั้นเป็นรายนามผู้บริจาคเงินและข้าพระ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๙ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๔๐ อันเป็นสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๘ จารึกวัดป่าใหม่ พ.ศ. ๒๐๔๐,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๑๘-๑๒๑.
๒) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึก อักษรและภาษาไทยได้มาจากวัดศรีอุโมงคำ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย” ศิลปากร ๙, ๑ (พฤษภาคม ๒๕๐๘) : ๔๖-๕๒.
๓) ประสาร บุญประคอง, “พย. ๘ จารึกหมื่นลอเทพสร้างวัดป่าใหม่,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๐๒-๒๐๙.
๔) ประสาร บุญประคอง, “หลักที่ ๑๐๑ ศิลาจารึกวัดป่าใหม่,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๙๐-๙๖.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-25, ไฟล์; PY 8 side 1.photo 1 และ PY 8 side 2.photo 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170