ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"ตน"

จำนวน 61 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
มหาพุกามเจ้า ตน ชื่อศรีสัทธรรมะพุทธิอำมระเถระ จารึกวัดจอยแซ 1/5 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
เจ้าหมื่นลอมงคลยินดีในศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทำมหาเถรมธุรสเจ้าตน เป็นนวา-รามาธิบดีเป็นประธานสร้างมหาเจติยะ เป็นที่ทรงสรีรธา(ตุ) จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล 1/5 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
สังฆคณาอารามาธิบดีเจ้าชู่ตน หนลามุปปถัมภก จารึกมหาวงศ์ฯ ซ่อมพระธาตุแช่แห้ง 1/13 น่าน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
มหาราชครูตน(ผู้)สร้าง จึงมีคำเหลิมใส จึงทอดน้องหญิงชื่อว่าแม่ยุ กับทั้งอียูหลานหญิงให้เป็นข้าโอกาส จารึกพระเจ้าอินแปง 1/9 อุบลราชธานี นวพรรณ ภัทรมูล
สมเด็จอรรควรราชครูเจ้าตนเป็นเค้าในพุสสอรอาราม จารึกวัดใต้เทิง 2 1/5 อุบลราชธานี นวพรรณ  ภัทรมูล
ตนประกอบด้วยจุฬประสา(ท) ศรัทธาในพุทธศาสนาปลงประสิทธิอาชญาไว้กับวัดสุพัณณะคูหา จารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา 1 2/8 อุดรธานี ธวัช  ปุณโณทก
ศรีศุภมงคลกถา ราชอาชญามหาสมมุติเทวราชตนเสวยพิภพในศรีสตนาคนหุตมหานครราชธานี นามชื่อพระเชยยเชฏฐาธิราช  จารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา 1 1/5 อุดรธานี ธวัช  ปุณโณทก
ศุภมัสดุพระราชอาชญาลายจุ้มสมเด็จบรมบพิตรพระเจ้าตนเป็นพระชื่อ สมเด็จพระไชยเชฏฐาธิราช ตนประกอบด้วยปัสสาศรัทธาในพุทธศาสนา จึงประสิทธิอาชญาไว้ แด่มหาสงฆสามี - - - - ในภายนอกมีพระยา - - - เจ้าสีสุวลปราการ จึงแปงจุ้มดวงนี้ไว้  จารึกวัดศรีคุณเมือง (วัดผ้าขาว) 1/4 หนองคาย ธวัช  ปุณโณทก
นมามิ รตฺตนเตยฺยํ สพฺพสิทฺธิ สวสฺสดี  จะกล่าวนิทานตำนานศิลาเลก พระยาธรรมิกราช ตั้งแต่สุพรหมสันตุ ศักราชอติเรกได้ 1482 โทศก ปีวอก อดีตวรพุทธศาสนา จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก 2 1/6 เลย นวพรรณ ภัทรมูล
มีพระมหากษัตราธิราชเจ้า 2 พระองค์ ทรงพระนามสมเด็จพระธรรมิกราช พระองค์เสวยราชสวรรย์ในเมืองจันทบุรีศรีสัตนาคนหุตมหานคร ตนแลมีพระมหากษัตรเอกองค์ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมมหาจักร (พรรติ) วรราชาธิราช . . .  . . เป็นภูธรธิปติเจ้าพระนครศรีอโยธยามหาติลกภพนพรัตน จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก 1 1/5 เลย นวพรรณ ภัทรมูล
ษุภมัสตรุพระราชอาชญา สมเด็จบรมบพิตรพระมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้า ตนชื่อ พระมหาพรหมณ์เทโวโพธิสัตว์ ตนประกอบด้วยศัทธายิ่งจึงประสิทธิพระราชอาณาจักรอัคควรศิลาเลกดวงนี้ไว้กับวัดกลางเชียงใหม่หนองหาร จารึกพระมหาพรหมเทโวโพธิสัตว์ (จารึกวัดบ้านริมท่าวัด) 1/5 สกลนคร นวพรรณ  ภัทรมูล
- - - แลอาญาครูบาเป็นเค้ากับเจ้าหมู่ศรัทธา  เจ้าสมเด็จพาเป็น - - - ธรรมเจ้าตนประเสริฐ ให้บังเกิดปศรัทธา เป็นผู้ลิจฉา สร้างไว้ให้ - - บูชาแก่คนแลเทวดาทั้งหลาย จารึกถ้ำอาจารย์พา (ถ้ำผาเก) 1/13 สกลนคร นวพรรณ  ภัทรมูล
ศุภมัสดุพระราชอาชญาลายจุ้ม สมเด็จบรมบพิตรพระมหาธรรมิกสีหตบูรราชาธิราชมหาจักรพรรดิภูมินทราธิปไตยสากลไตรภูวนาถชาติยภโตวิสุทธมภูตะสกลพิบุลอดุลยโพธิสัตว์ขัตติยพุทธังกูโร สตลนคร มหาโสฬศาสันโตคชรัฐราชาบุริศีลธรรมาธิราชบรมนาถบรมบพิตร ตนประกอบด้วยทศพิธราชธรรมศาสนูปถัมภกะในวรพระพุทธศาสนาเป็นอันยิ่ง จึงปลงประสิทธิ์พระพรลายจุ้มดวงนี้ ไว้กับวัดหอพระแก้วที่นี้ แต่พระพุทธศักราชศาสนาเท่าพระบรมสัพพัญญูเจ้าล่วงไปแล้ว 2353 ตัว จารึกวัดหอพระแก้ว 1/4 หนองคาย นวพรรณ  ภัทรมูล
(ศุภมัสดุ) พระราชอาชญาลายจุ้มสมเด็จบรมบพิตรพระมหาธรรมิกราชธิราชเจ้าสมเด็จพระเป็นเจ้า (ตนชื่อ) มหาพรหมเทโวโพธิสัตว์รัตนพุทธจักราสุราสุรสิงห (มณฑป) มณีพระสีมาเทพา (บรมนาถ) จารึกวัดศรีมงคล 1/2 หนองคาย นวพรรณ  ภัทรมูล
ศุภมัสดุ พระราชอาชญาลายจุ้ม สมเด็จบรมบพิตร ตนเป็นเจ้า จารึกวัดศรีบุญเรือง (จารึกบ้านผือ) 1/1 อุบลราชธานี นวพรรณ  ภัทรมูล
ตนชื่อโพธิวรวงศากษัตราธิราช ตนประกอบด้วยประสาทศรัทธาในพุทธศาสนา จารึกวัดมณีโคตร 1/3 หนองคาย ธวัช  ปุณโณทก
ศุภมัสดุ พระราชอาชญาลายจุ้มสมเด็จบรมบพิตรพระเป็นเจ้าตนเป็นพระ ชื่อพระวรรัตนธรรมประโชติเสตตคชอัสสจันสุวรรณสมมุติขัครรัตนสาลราชบพิตร ตนประกอบด้วยพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาประสิทธิจุ้มดวงนี้ไว้กับวัดนิโครธน้ำโมง จารึกวัดพระงามน้ำโมง 2 (วัดน้ำโมง) 1/3 หนองคาย นวพรรณ  ภัทรมูล
พระยาปากเจ้ามีศรัทธาในพุทธศาสนามาให้คามเขตล่วงรีน้ำได้ซาววาปลาย ร่องอกเมือนา 42 วาให้แก่มหาป่าเจ้าตนทรงจตุบริสุทธิ์ศีลบ่เศร้า ตราบต่อเท่า 5 พันวสา จารึกวัดผดุงสุข 2 (ศิลาจารึกวัดถิ่นดุ่ง) 1/6 หนองคาย นวพรรณ ภัทรมูล
ศุภมัสดุ พระราชอาชญาลายจุ้ม สมเด็จบรมบพิตรพระเจ้าตนเป็นพระชื่อไชยเชษฐาธิราชเจ้าตนประกอบด้วยปสาทศรัทธาในพุทธศาสนา จารึกวัดผดุงสุข 1 1/3 หนองคาย นวพรรณ ภัทรมูล
ศุภมัสดุ พระราชอาชญาลายจุ้ม สมเด็จบรมบพิตร ตนเป็นเจ้า จารึกวัดศรีบุญเรือง (จารึกบ้านผือ) 1/1 อุดรธานี นวพรรณ  ภัทรมูล
ศุภมัสดุ พระราชอาชญาลายจุ้ม สมเด็จบรมบพิตรพระเป็นเจ้า ตนเป็นพระประสิทธิ . . . .ไว้ภารแด่สมเด็จพระมหาอัครวรราชครูวินัยธรวรชิโนรสชาติ . . . . ตรัยเญยญาณุตรวรธรรมกถิกมุนีศรีภุมราชาธิบดีเจ้าเป็น . . .ตตุปถัมถก พระญาหลวงกลาง พระราชธานีศรีพิชัยสงคราม พระยาหลวงจ่าบ้าน . . .อุปถัมภก จึงแปลงจุ้มดวงนี้ไว้กับวัดวิชัยอาราม
จารึกวัดวิชัยอาราม 1/1 ขอนแก่น นวพรรณ  ภัทรมูล
เจ้าตนเป็นภูมิปาลประสิทธิ . . . จารึกมุจลินทอาราม 2 2/4 ขอนแก่น ธวัช  ปุณโณทก
ศุภมัสดุ พระราชอาชญาลายจุ้ม สมเด็จบรมบพิตร พระเจ้าตนเป็นพระชื่อ พระวรรัตนธรรมประโชติ เสตคัชอัสสจันทสุวรรณสมุคขัครัตนสาลราชบพิตร ตนประกอบด้วยประสาทศรัทธาในพุทธศาสนา เถราภิเษกมหาสังฆนายกเจ้าให้เป็น มหาสังฆราชามุจลินทมุนีจุฬาโลก ในมุจลินทอารามเมืองห้วยหลวง แลให้คามเขตมุจลินทอาราม
จารึกมุจลินทอาราม 1 1/2 ขอนแก่น นวพรรณ ภัทรมูล
ในปีระกาเดือนเจียง วันศุกร์ วันท่านเป็นเจ้าจักเถิง วันนั้น ตนท่านพญาธรรมิกราชบริพารด้วยฝูงราชโยธามหาชนพลลูก เจ้าขุนลูกมนตรีทั้งหลายยายกัน ให้ถือกระทง ข้าวตอกดอก ไม้ไต้เทียนตีพาทย์ดังพิณฆ้องกลองปี่สรไน พิสเนญชัย ทะเทียด กาหล แตรสังข์ มาน กังสดาล มรทงค์ ดงเดือด เสียงเลิศเสียงก้อง อีกทั้งคนร้องโห่อื้อดาสะท้านทั่วทั้งนครหริภุญชัยแล จารึกวัดพระยืน 1/21 ลำพูน เทิม  มีเต็ม