ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"ตน"

จำนวน 58 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
มหาราชครูตน(ผู้)สร้าง จึงมีคำเหลิมใส จึงทอดน้องหญิงชื่อว่าแม่ยุ กับทั้งอียูหลานหญิงให้เป็นข้าโอกาส จารึกพระเจ้าอินแปง ๑/๙ อุบลราชธานี นวพรรณ ภัทรมูล
สมเด็จอรรควรราชครูเจ้าตนเป็นเค้าในพุสสอรอาราม จารึกวัดใต้เทิง ๒ ๑/๕ อุบลราชธานี นวพรรณ  ภัทรมูล
ตนประกอบด้วยจุฬประสา(ท) ศรัทธาในพุทธศาสนาปลงประสิทธิอาชญาไว้กับวัดสุพัณณะคูหา จารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา ๑ ๒/๘ อุดรธานี ธวัช  ปุณโณทก
ศรีศุภมงคลกถา ราชอาชญามหาสมมุติเทวราชตนเสวยพิภพในศรีสตนาคนหุตมหานครราชธานี นามชื่อพระเชยยเชฏฐาธิราช  จารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา ๑ ๑/๕ อุดรธานี ธวัช  ปุณโณทก
ศุภมัสดุพระราชอาชญาลายจุ้มสมเด็จบรมบพิตรพระเจ้าตนเป็นพระชื่อ สมเด็จพระไชยเชฏฐาธิราช ตนประกอบด้วยปัสสาศรัทธาในพุทธศาสนา จึงประสิทธิอาชญาไว้ แด่มหาสงฆสามี - - - - ในภายนอกมีพระยา - - - เจ้าสีสุวลปราการ จึงแปงจุ้มดวงนี้ไว้  จารึกวัดศรีคุณเมือง (วัดผ้าขาว) ๑/๔ หนองคาย ธวัช  ปุณโณทก
นมามิ รตฺตนเตยฺยํ สพฺพสิทฺธิ สวสฺสดี  จะกล่าวนิทานตำนานศิลาเลก พระยาธรรมิกราช ตั้งแต่สุพรหมสันตุ ศักราชอติเรกได้ ๑๔๘๒ โทศก ปีวอก อดีตวรพุทธศาสนา จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก ๒ ๑/๖ เลย นวพรรณ ภัทรมูล
มีพระมหากษัตราธิราชเจ้า ๒ พระองค์ ทรงพระนามสมเด็จพระธรรมิกราช พระองค์เสวยราชสวรรย์ในเมืองจันทบุรีศรีสัตนาคนหุตมหานคร ตนแลมีพระมหากษัตรเอกองค์ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมมหาจักร (พรรติ) วรราชาธิราช . . .  . . เป็นภูธรธิปติเจ้าพระนครศรีอโยธยามหาติลกภพนพรัตน จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก ๑ ๑/๕ เลย นวพรรณ ภัทรมูล
ษุภมัสตรุพระราชอาชญา สมเด็จบรมบพิตรพระมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้า ตนชื่อ พระมหาพรหมณ์เทโวโพธิสัตว์ ตนประกอบด้วยศัทธายิ่งจึงประสิทธิพระราชอาณาจักรอัคควรศิลาเลกดวงนี้ไว้กับวัดกลางเชียงใหม่หนองหาร จารึกพระมหาพรหมเทโวโพธิสัตว์ (จารึกวัดบ้านริมท่าวัด) ๑/๕ สกลนคร นวพรรณ  ภัทรมูล
- - - แลอาญาครูบาเป็นเค้ากับเจ้าหมู่ศรัทธา  เจ้าสมเด็จพาเป็น - - - ธรรมเจ้าตนประเสริฐ ให้บังเกิดปศรัทธา เป็นผู้ลิจฉา สร้างไว้ให้ - - บูชาแก่คนแลเทวดาทั้งหลาย จารึกถ้ำอาจารย์พา (ถ้ำผาเก) ๑/๑๓ สกลนคร นวพรรณ  ภัทรมูล
ศุภมัสดุพระราชอาชญาลายจุ้ม สมเด็จบรมบพิตรพระมหาธรรมิกสีหตบูรราชาธิราชมหาจักรพรรดิภูมินทราธิปไตยสากลไตรภูวนาถชาติยภโตวิสุทธมภูตะสกลพิบุลอดุลยโพธิสัตว์ขัตติยพุทธังกูโร สตลนคร มหาโสฬศาสันโตคชรัฐราชาบุริศีลธรรมาธิราชบรมนาถบรมบพิตร ตนประกอบด้วยทศพิธราชธรรมศาสนูปถัมภกะในวรพระพุทธศาสนาเป็นอันยิ่ง จึงปลงประสิทธิ์พระพรลายจุ้มดวงนี้ ไว้กับวัดหอพระแก้วที่นี้ แต่พระพุทธศักราชศาสนาเท่าพระบรมสัพพัญญูเจ้าล่วงไปแล้ว ๒๓๕๓ ตัว
จารึกวัดหอพระแก้ว ๑/๔ หนองคาย นวพรรณ  ภัทรมูล
(ศุภมัสดุ) พระราชอาชญาลายจุ้มสมเด็จบรมบพิตรพระมหาธรรมิกราชธิราชเจ้าสมเด็จพระเป็นเจ้า (ตนชื่อ) มหาพรหมเทโวโพธิสัตว์รัตนพุทธจักราสุราสุรสิงห (มณฑป) มณีพระสีมาเทพา (บรมนาถ)
จารึกวัดศรีมงคล ๑/๒ หนองคาย นวพรรณ  ภัทรมูล
ศุภมัสดุ พระราชอาชญาลายจุ้ม สมเด็จบรมบพิตร ตนเป็นเจ้า จารึกวัดศรีบุญเรือง (จารึกบ้านผือ) ๑/๑ อุบลราชธานี นวพรรณ  ภัทรมูล
ตนชื่อโพธิวรวงศากษัตราธิราช ตนประกอบด้วยประสาทศรัทธาในพุทธศาสนา จารึกวัดมณีโคตร ๑/๓ หนองคาย ธวัช  ปุณโณทก
ศุภมัสดุ พระราชอาชญาลายจุ้มสมเด็จบรมบพิตรพระเป็นเจ้าตนเป็นพระ ชื่อพระวรรัตนธรรมประโชติเสตตคชอัสสจันสุวรรณสมมุติขัครรัตนสาลราชบพิตร ตนประกอบด้วยพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาประสิทธิจุ้มดวงนี้ไว้กับวัดนิโครธน้ำโมง จารึกวัดพระงามน้ำโมง ๒ (วัดน้ำโมง) ๑/๓ หนองคาย นวพรรณ  ภัทรมูล
พระยาปากเจ้ามีศรัทธาในพุทธศาสนามาให้คามเขตล่วงรีน้ำได้ซาววาปลาย ร่องอกเมือนา ๔๒ วาให้แก่มหาป่าเจ้าตนทรงจตุบริสุทธิ์ศีลบ่เศร้า ตราบต่อเท่า ๕ พันวสา จารึกวัดผดุงสุข ๒ (ศิลาจารึกวัดถิ่นดุ่ง) ๑/๖ หนองคาย นวพรรณ ภัทรมูล
ศุภมัสดุ พระราชอาชญาลายจุ้ม สมเด็จบรมบพิตรพระเจ้าตนเป็นพระชื่อไชยเชษฐาธิราชเจ้าตนประกอบด้วยปสาทศรัทธาในพุทธศาสนา จารึกวัดผดุงสุข ๑ ๑/๓ หนองคาย นวพรรณ ภัทรมูล
ศุภมัสดุ พระราชอาชญาลายจุ้ม สมเด็จบรมบพิตร ตนเป็นเจ้า จารึกวัดศรีบุญเรือง (จารึกบ้านผือ) ๑/๑ อุดรธานี นวพรรณ  ภัทรมูล
ศุภมัสดุ พระราชอาชญาลายจุ้ม สมเด็จบรมบพิตรพระเป็นเจ้า ตนเป็นพระประสิทธิ . . . .ไว้ภารแด่สมเด็จพระมหาอัครวรราชครูวินัยธรวรชิโนรสชาติ . . . . ตรัยเญยญาณุตรวรธรรมกถิกมุนีศรีภุมราชาธิบดีเจ้าเป็น . . .ตตุปถัมถก พระญาหลวงกลาง พระราชธานีศรีพิชัยสงคราม พระยาหลวงจ่าบ้าน . . .อุปถัมภก จึงแปลงจุ้มดวงนี้ไว้กับวัดวิชัยอาราม
จารึกวัดวิชัยอาราม ๑/๑ ขอนแก่น นวพรรณ  ภัทรมูล
เจ้าตนเป็นภูมิปาลประสิทธิ . . . จารึกมุจลินทอาราม ๒ ๒/๔ ขอนแก่น ธวัช  ปุณโณทก
ศุภมัสดุ พระราชอาชญาลายจุ้ม สมเด็จบรมบพิตร พระเจ้าตนเป็นพระชื่อ พระวรรัตนธรรมประโชติ เสตคัชอัสสจันทสุวรรณสมุคขัครัตนสาลราชบพิตร ตนประกอบด้วยประสาทศรัทธาในพุทธศาสนา เถราภิเษกมหาสังฆนายกเจ้าให้เป็น มหาสังฆราชามุจลินทมุนีจุฬาโลก ในมุจลินทอารามเมืองห้วยหลวง แลให้คามเขตมุจลินทอาราม
จารึกมุจลินทอาราม ๑ ๑/๒ ขอนแก่น นวพรรณ ภัทรมูล
ในปีระกาเดือนเจียง วันศุกร์ วันท่านเป็นเจ้าจักเถิง วันนั้น ตนท่านพญาธรรมิกราชบริพารด้วยฝูงราชโยธามหาชนพลลูก เจ้าขุนลูกมนตรีทั้งหลายยายกัน ให้ถือกระทง ข้าวตอกดอก ไม้ไต้เทียนตีพาทย์ดังพิณฆ้องกลองปี่สรไน พิสเนญชัย ทะเทียด กาหล แตรสังข์ มาน กังสดาล มรทงค์ ดงเดือด เสียงเลิศเสียงก้อง อีกทั้งคนร้องโห่อื้อดาสะท้านทั่วทั้งนครหริภุญชัยแล จารึกวัดพระยืน ๑/๒๑ ลำพูน เทิม  มีเต็ม
มหาเทวีเจ้าแลยายพระเจ้าหื้อพระทองสำริดตนหนึ่งมาไว้ในบ้านปานแล้วหื้อนายเมิง อันมาไสเมิงพะญาวสี่นายกับพันหนังสือแชหลวง จารึกวัดบ้านปาน ๑/๙ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
___(เ)ถรเจ้าตน(.ย)_____ญอดเถรเจ้า.______ จารึกญอดเถรเจ้า ๑/๑ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
พระพุทธตนเทง (ซ)าวจันสร้าง จารึกฐานพระพุทธรูปซาวจันสร้าง ๑/๑ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170