จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน

จารึก

จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๔-๑๕

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ดินเผา

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพิมพ์ดินเผา

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นว. ๖”
๒) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ กำหนดเป็น “จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๐๗

สถานที่พบ

ด้านตะวันออกของพระเจดีย์หมายเลข ๔ วัดเขาไม้เดน (เดิมชื่อ วัดโคกไม้เดน) ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่หน่วยบูรณะขุดแต่งโบราณสถาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) โบราณวัตถุสมัยทวารวดีแห่งใหม่ และรายงานการขุดค้นโบราณวัตถุสถาน ณ บ้านโคกไม้เดน จังหวัดนครสวรรค์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๘), ๑๙-๒๓.
๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๘๗-๒๙๑.

ประวัติ

ในระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึง ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ปี กรมศิลปากรได้ขุดแต่งบริเวณด้านตะวันออกของพระเจดีย์หมายเลข ๔ ซึ่งในการขุดแต่งครั้งนั้นได้พบหลักฐานทางโบราณคดี ที่มีรูปแบบของวัฒนธรรมทวารวดีเป็นจำนวนมาก เช่น พระพิมพ์ดินเผาประทับนั่งสมาธิและปฐมเทศนา เศียรเทวดา คนแคระดินเผา เป็นต้น สำหรับพระพิมพ์ดินเผานั้น มีจารึกอักษรหลังปัลลวะอยู่ที่ใต้ฐาน ๒ บรรทัด

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความคือคำนมัสการพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

รูปแบบของตัวอักษรเป็นอักษรหลังปัลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ตรงใจ หุตางกูร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ : อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๘๗-๒๙๑.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170