จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 737 รายการ

1. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านต่อ >

2. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >

3. จารึกการสร้างฉัตร อ่านต่อ >

4. จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ อ่านต่อ >

5. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านต่อ >

6. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านต่อ >

7. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 1 อ่านต่อ >

8. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 2 อ่านต่อ >

9. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 1 อ่านต่อ >

10. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 2 อ่านต่อ >

11. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 1 อ่านต่อ >

12. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 2 อ่านต่อ >

13. จารึกคำนมัสการพระราหุล 1 อ่านต่อ >

14. จารึกคำนมัสการพระราหุล 2 อ่านต่อ >

15. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 1 อ่านต่อ >

16. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 2 อ่านต่อ >

17. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 1 อ่านต่อ >

18. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 2 อ่านต่อ >

19. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 1 อ่านต่อ >

20. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 2 อ่านต่อ >

21. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 1 อ่านต่อ >

22. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 2 อ่านต่อ >

23. จารึกซับจำปา 1 อ่านต่อ >

24. จารึกซับจำปา 3 อ่านต่อ >

25. จารึกซับจำปา 4 อ่านต่อ >

26. จารึกซับจำปา 5 อ่านต่อ >

27. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >

28. จารึกฐานพระพุทธรูปถ้ำเชตวัน อ่านต่อ >

29. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด 2 อ่านต่อ >

30. จารึกฐานพระพุทธรูปปางประทับรอยพระบาท อ่านต่อ >