จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน

จารึก

จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ที่ ๑๔

ภาษา

มอญโบราณ, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด (รอบฐานสถูปจำลอง)

วัตถุจารึก

ดินเผา

ลักษณะวัตถุ

สถูปจำลอง (ชำรุด ส่วนยอดหักหายไป)

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ภาษา-จารึก ฉบับที่ ๖ กำหนดเป็น “จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

นายประสิทธิ์ และนายสม กาญจนา

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดหนองกระโดน ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

พิมพ์เผยแพร่

ภาษา-จารึก ฉบับที่ ๖ : คุรุบูชา คุรุรำลึก (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๒), ๑๔๓-๑๔๙.

ประวัติ

นายประสิทธิ์ และนายสม กาญจนา ถวายสถูปจำลองนี้แด่เจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จึงมีการมอบหมายให้ อาจารย์ทัศน์สมร ทองโปร่ง ติดต่อกับภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอให้อ่านจารึกที่อยู่บริเวณฐานสถูป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิมลเกษม ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์พงศ์เกษม สนธิไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ ได้ร่วมกันอ่าน-แปลจารึกดังกล่าวและตีพิมพ์บทความเรื่อง “จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน” ใน ภาษา-จารึก ฉบับ ๖ : คุรุบูชา คุรุรำลึก เนื่องในวาระครบ ๕ รอบและเกษียณอายุราชการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรศรี วรศะริน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ อนึ่ง สถูปดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งลักษณะของสถูปและรูปแบบอักษร รวมไปถึงเนื้อหาของจารึกซึ่งเป็นคาถา เย ธมฺมา และบอกการทำบุญเป็นภาษามอญเช่นเดียวกัน

เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาของจารึกเป็นคาถา เย ธมฺมา ตอนท้ายเป็นภาษามอญกล่าวถึงพระบุญ ศาลา และวิหาร

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากรูปอักษรหลังปัลลวะ ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
กรรณิการ์ วิมลเกษม และพงศ์เกษม สนธิไทย, “จารึกที่ฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน,” ใน ภาษา-จารึก ฉบับที่ ๖ : คุรุบูชา คุรุรำลึก (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๒), ๑๔๓-๑๔๙.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ภาษา-จารึก ฉบับที่ ๖ : คุรุบูชา คุรุรำลึก (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๒)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170