จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑

จารึก

จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑ (เลขที่ สร. ๑๓), จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑ สร. ๑๓

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๒

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

หินบนพื้นภูเขาบริเวณตัวปราสาท

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๗๐ ซม. ยาว ๓๕๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สร. ๑๓”
๒) ในหนังสือ ทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม ๓ จังหวัดสุรินทร์ กำหนดเป็น “จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑ (เลขที่ สร. ๑๓)”
๓) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) กำหนดเป็น “จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑ สร. ๑๓”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

จารึกบนพื้นภูเขาอยู่กลางลานค่อนมาทางทิศตะวันออก ปราสาทตาเมือนธม บ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง กิ่งอำเภอพนมดงรัก (ข้อมูลเดิมว่า อำเภอกาบเชิง) จังหวัดสุรินทร์

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

จารึกบนพื้นภูเขาอยู่กลางลานค่อนมาทางทิศตะวันออก ปราสาทตาเมือนธม บ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

พิมพ์เผยแพร่

๑) ทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม ๓ จังหวัดสุรินทร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๘), ๑๔๕.
๒) วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๔๒) : ๗๑-๗๒.
๓) นิตยสาร ศิลปากร ปีที่ ๕๑ ฉบับที่ ๕ (กันยายน ๒๕๕๑) : ๗๒-๘๑.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกชำรุดขาดหายไป จับความได้เพียงว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย แต่อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า บรรทัดแรกเป็นการแนะนำว่า พึงให้ผู้ใดผู้หนึ่งทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทพ ด้วยความภักดีในพระศิวะ บรรทัดที่ ๒ เป็นการแนะนำชนทั่วไป โดยใช้สรรพนามว่า ท่านทั้งหลายพึงถึงพระศิวะ โดยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเทพเจ้า . . . ตามกรรมที่ได้กระทำแล้ว

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากรูปอักษรปัลลวะ ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ตรงใจ หุตางกูร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศมส., ๒๕๔๗, ปรับปรุงข้อมูล ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘, จาก :
๑) จตุพร ศิริสัมพันธ์, “จารึกที่พบในจังหวัดสุรินทร์,” ใน ทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม ๓ จังหวัดสุรินทร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๘), ๑๔๕.
๒) ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกปราสาทตาเมือนธม,” ศิลปากร ๔๒, ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๔๒), ๗๐-๙๒.
๓) ก่องแก้ว วีระประจักษ์, "อารยธรรมที่ปราสาทตาเมือนธมจากหลักฐานจารึก," ศิลปากร ๕๑, ๕ (กันยายน ๒๕๕๑), ๗๒-๘๑.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170