รายชื่อพิพิธภัณฑ์

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยรามัญเจ็ดริ้ว

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยรามัญเจ็ดริ้ว ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ริเริ่มก่อตั้งเมื่อราวปี พ.ศ. 2540 โดยคุณครูบังอร หังเสวก ครูภาษาไทยของโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ครูรู้สึกภาคภูมิใจในรากเหง้าความเป็นมอญที่มีอยู่ในตน ด้วยวิญญาณครูที่ชอบบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้กับเด็กๆ ครูจึงก่อตั้ง “ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยรามัญเจ็ดริ้ว" ขึ้น โดยอาศัยพื้นที่ชั้นล่างของอาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว โดยครูหวังที่จะส่งผ่านความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นมอญเจ็ดริ้วให้กับนักเรียน ที่ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานมอญในพื้นที่เจ็ดริ้ว ภายในเป็นการผสมผสานระหว่างการจัดแสดงข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ โบราณวัตถุ สิ่งประดิษฐ์และรายงานของนักเรียน รวมถึงสื่อการเรียนการสอนของคุณครู ศูนย์ฯ นี้จึงเป็นทั้งพื้นที่การเรียนการสอนและเปิดให้คนทั่วไปที่สนใจวัฒนธรรมมอญเข้ามาเยี่ยมชม

จ. สมุทรสาคร