Research & Report

โครงการอาคารแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าลาหู่แชแล เรื่อง การสังเคราะห์ภูมิปัญญา ความรู้ของชุมชนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของชนเผ่าลาหู่แชแล

โพสต์เมื่อ 10 ตุลาคม 2565

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในโครงการเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 1/2551 

การจัดแสดงวัตถุทางชาติพันธุ์ ภายใต้อำนาจของอาณานิคมและการต่อรองในยุคหลังอาณานิคม

โพสต์เมื่อ 10 ตุลาคม 2565

เนื้อหาหลักของบทความชิ นนี แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 1) อาณานิคมกับวัฒนธรรมการสะสม และการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์โดยประเทศเจ้าอาณานิคม เนื่องจากดินแดนอาณานิคมนั นกระจายอยู่ทั่วโลก และบริบทของอิทธิพลก็มีรูปแบบและประเด็นที่แตกต่างกันออกไป ผู้เขียนเลือกที่จะกล่าวถึงอิทธิพลที่ ปรากฏจากกรณีของดินแดนในประเทศอินโดนีเซียปัจจุบัน 2) ลัทธิบรรพศิลป์นิยม (Primitivism) และ บรรพศิลป์หรือศิลปะดั้งเดิม (Primitive Art) ศิลปะดั งเดิมมีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ งต่อความเข้าใจการ 3 น้าเสนอวัตถุชาติพันธุ์ในพิพิธภัณฑ์ตะวันตกนับตั งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน และนับ ได้ว่าการนิยามวัตถุชาติพันธุ์ในฐานะศิลปะวัตถุนี เป็นมรดกที่หลงเหลือมาจากยุคอาณานิคม 3) การผลิต ใหม่ของภาพแทนทางวัฒนธรรม ส่วนนี จะกล่าวถึงข้อวิพากษ์ที่สืบต่อมาจากพิพิธภัณฑ์อาณานิคมในหัวข้อ แรก ซึ่งกล่าวถึงความขัดกันระหว่างภาพแทนของวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ นโดยเจ้าอาณานิคม และยังคง หลงเหลืออยู่ในห้องจัดแสดงปัจจุบัน ในขณะที่ชุมชนที่อยู่นอกห้องจัดแสดงปฏิเสธที่จะด้ารงภาพลักษณ์ นั นไว้ในชุมชน การทบทวนนี เป็นกรณีตัวอย่างจากอินโดนีเซีย 4) การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ในยุคหลัง อาณานิคม หัวข้อสุดท้ายจะทบทวนพิพิธภัณฑ์ในตะวันตกที่ปรับตัวตอบสนองต่อข้อวิพากษ์ในช่วงหลัง อาณานิคม ผู้เขียนน้าพิพิธภัณฑ์จ้านวน 3 แห่งมากล่าวถึงในส่วนนี คือ บริติชมิวเซียม ลิเวอร์พูลมิวเซียม ในสหราชอาณาจักร และบิชอปมิวเซียม ในฮาวาย สหรัฐอเมริกา และ 5) บทส่งท้าย ที่เป็นการเสนอแนะ แนวทางการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ในประเทศไทย

รายงานการสำรวจศึกษาปัจจัยและแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้ยั่งยืน กรณีชุมชนมีส่วนร่วม

โพสต์เมื่อ 10 ตุลาคม 2565

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในโครงการเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 1/2551

บทบาทของวัด ในฐานะสื่อกลางในการฟื้นฟูวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น มุมมองจากการทบทวนประวัติศาสตร์และพัฒนาการของงานพิพิธภัณฑสถานไทย

โพสต์เมื่อ 10 ตุลาคม 2565

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย ปี 2547

ความสำเร็จในกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

โพสต์เมื่อ 07 สิงหาคม 2565

รายงานการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการวิจัยและกิจกรรมงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกองทุนวิจัยฯ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2555-2556

โครงการวิจัย(ย่อย) กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565

รายงานโครงการวิจัย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานความรู้ทางสังคม-วัฒนธรรม ที่จะนำไปจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นี้ เป็นการพยายามดำเนินการรวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยคนท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้และเข้าใจตนเองเกี่ยวกับความเป็นมา ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนรุ่นเก่าเพื่อสร้างจิตสำนึกและความภูมิใจให้เกิดขึ้นกับคนในท้องถิ่น   

รายงานการจัดเก็บข้อมูลเชิงบันทึกประวัติชีวิต ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ปลาหิน และวิถีชีวิตประมงท้องถิ่น

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในโครงการเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 1/2551 

เพลงโนเน:เพลงพื้นบ้านตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในโครงการเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 1/2551 

พื้นที่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องที่วัดแดง(1)

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย ปี 2545

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: ระยะที่ 2 จัดทำฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (มิถุนายน 2550)

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: ระยะที่ 2 จัดทำฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (มิถุนายน 2550) เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: ระยะที่ 2 ปีที่ 1 วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: กรณีศึกษา (มิถุนายน 2549)

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: ระยะที่ 2 ปีที่ 1 วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: กรณีศึกษา  (มิถุนายน 2549)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: ระยะที่ 1 สร้างเครือข่ายและสำรวจสภาพพิพิธภัณฑ์ (มิถุนายน 2547)

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: ระยะที่ 1 สร้างเครือข่ายและสำรวจสภาพพิพิธภัณฑ์  (มิถุนายน 2547) เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

พื้นที่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องที่วัดแดง(2)

โพสต์เมื่อ 16 มิถุนายน 2565

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย ปี 2545  

ประวัติตัวตลกหนังตะลุงในท้องถิ่นใต้

โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2565

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในโครงการเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 1/2551