Research & Report

ประวัติตัวตลกหนังตะลุงในท้องถิ่นใต้

โพสต์เมื่อ 17 สิงหาคม 2562

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในโครงการเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 1/2551 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: ระยะที่ 2 จัดทำฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (มิถุนายน 2550)

โพสต์เมื่อ 12 สิงหาคม 2562

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: ระยะที่ 2 จัดทำฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (มิถุนายน 2550) เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เพลงโนเน:เพลงพื้นบ้านตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โพสต์เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในโครงการเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 1/2551 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: ระยะที่ 2 ปีที่ 1 วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: กรณีศึกษา (มิถุนายน 2549)

โพสต์เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: ระยะที่ 2 ปีที่ 1 วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: กรณีศึกษา  (มิถุนายน 2549)

รายงานการจัดเก็บข้อมูลเชิงบันทึกประวัติชีวิต ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ปลาหิน และวิถีชีวิตประมงท้องถิ่น

โพสต์เมื่อ 16 กรกฎาคม 2562

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในโครงการเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 1/2551 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: ระยะที่ 1 สร้างเครือข่ายและสำรวจสภาพพิพิธภัณฑ์ (มิถุนายน 2547)

โพสต์เมื่อ 16 กรกฎาคม 2562

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: ระยะที่ 1 สร้างเครือข่ายและสำรวจสภาพพิพิธภัณฑ์  (มิถุนายน 2547) เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

รายงานการสำรวจศึกษาปัจจัยและแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้ยั่งยืน กรณีชุมชนมีส่วนร่วม

โพสต์เมื่อ 16 กรกฎาคม 2562

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในโครงการเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 1/2551

ความสำเร็จในกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

โพสต์เมื่อ 28 มิถุนายน 2562

รายงานการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการวิจัยและกิจกรรมงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกองทุนวิจัยฯ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2555-2556

บทบาทของวัด ในฐานะสื่อกลางในการฟื้นฟูวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น มุมมองจากการทบทวนประวัติศาสตร์และพัฒนาการของงานพิพิธภัณฑสถานไทย

โพสต์เมื่อ 28 มิถุนายน 2562

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย ปี 2547

พื้นที่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องที่วัดแดง(1)

โพสต์เมื่อ 25 มิถุนายน 2562

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย ปี 2545

พื้นที่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องที่วัดแดง(2)

โพสต์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย ปี 2545  

โครงการอาคารแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าลาหู่แชแล เรื่อง การสังเคราะห์ภูมิปัญญา ความรู้ของชุมชนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของชนเผ่าลาหู่แชแล

โพสต์เมื่อ 11 เมษายน 2562

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในโครงการเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 1/2551