อินโฟกราฟฟิก

กายวิภาคพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

22 กุมภาพันธ์ 2564

     อินโฟกราฟฟิก (infographic)  หรือบางคนก็เรียกแบบไทยๆ ว่า "สาระภาพ" เป็นการสื่อข้อมูลแนวใหม่ ที่ทำให้ผู้อ่านทำความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว และเห็นภาพชัดเจนขึ้น       อินโฟกราฟฟิกชุดนี้ชื่อว่า "กายวิภาคพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น" (Thai Local Museums Anatomy)   โดยข้อมูลที่ปรากฏบนอินโฟกราฟฟิก ประมวลจากรายงานการวิจัยของโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)  และข้อมูลที่นำเสนอในฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ข้อมูลสถิติ ณ พ.ศ. 2555)      เผยแพร่ครั้งแรกในงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร