การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ โดยภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น

    อินโฟกราฟฟิก(infographic) ชุด "การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ โดยภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น" ทำขึ้นเพื่อประกอบนิทรรศการในงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555 เรื่อง "ภูมิรู้สู้วิกฤต" สะท้อนการเรียนรู้และสังเกตระบบเตือนภัยธรรมชาติ ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย เช่น สังเกตพฤติกรรมของพืชและสัตว์  หรือปรากฎการณ์ธรรมชาติอ้างอิง :

-

ชื่อผู้แต่ง : ปณิตา สระวาสี