สถิติพิพิธภัณฑ์

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (Growth of Museums in Thailand)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคกลาง)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันตก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคใต้)

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556 (Status of Museums in Thailand 2013)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 49 0 0 1
สถานศึกษา 320 0 2 4
วัด 385 10 1 3
ชุมชน 97 0 0 2
หน่วยงานราชการ 220 3 3 1
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 43 0 0 0
องค์กรธุรกิจ 52 0 0 1
ส่วนบุคคล 148 2 0 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 136 1 0 3
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557 (Status of Museums in Thailand 2014)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 49 0 0 1
สถานศึกษา 322 0 2 4
วัด 387 10 1 3
ชุมชน 100 0 0 2
หน่วยงานราชการ 222 3 4 1
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 43 0 0 0
องค์กรธุรกิจ 55 0 0 1
ส่วนบุคคล 152 2 0 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 139 1 0 3
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562 (Status of Museums in Thailand 2019)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 50 0 1 1
สถานศึกษา 326 0 2 4
วัด 396 10 2 3
ชุมชน 106 0 0 2
หน่วยงานราชการ 233 3 4 2
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 43 0 0 0
องค์กรธุรกิจ 63 0 0 1
ส่วนบุคคล 164 2 0 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 145 1 0 3
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2563 (Status of Museums in Thailand 2020)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 51 0 1 1
สถานศึกษา 326 0 2 4
วัด 396 10 2 3
ชุมชน 106 0 0 2
หน่วยงานราชการ 234 3 4 2
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 43 0 0 0
องค์กรธุรกิจ 63 0 0 1
ส่วนบุคคล 164 2 0 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 145 1 0 3
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2563