สถิติพิพิธภัณฑ์

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (Growth of Museums in Thailand)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคกลาง)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันตก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคใต้)

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556 (Status of Museums in Thailand 2013)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 209 4 9 0
สถานศึกษา 307 2 5 5
วัดและชุมชน 362 13 9 4
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 16 0 0 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 119 0 4 2
ส่วนบุคคล 128 2 0 5
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร 29 0 0 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 79 0 3 2
องค์กรธุรกิจ 76 0 0 3
ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557 (Status of Museums in Thailand 2014)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 211 4 10 0
สถานศึกษา 308 2 5 5
วัดและชุมชน 364 13 9 4
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 16 0 0 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 122 0 4 2
ส่วนบุคคล 131 2 0 5
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร 29 0 0 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 80 0 4 2
องค์กรธุรกิจ 80 0 0 3
ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562 (Status of Museums in Thailand 2019)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 220 4 10 0
สถานศึกษา 312 2 5 5
วัดและชุมชน 373 13 10 4
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 16 0 0 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 127 0 4 2
ส่วนบุคคล 140 2 0 5
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร 29 0 0 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 81 0 4 2
องค์กรธุรกิจ 88 0 0 3
ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562