สถิติพิพิธภัณฑ์

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (Growth of Museums in Thailand)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคกลาง)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันตก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคใต้)

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (Status of Museums in Thailand )

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 55 1 3 1
สถานศึกษา 316 1 1 4
วัด 408 10 2 4
ชุมชน 110 0 0 2
หน่วยงานราชการ 238 7 4 3
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 43 0 0 1
องค์กรธุรกิจ 64 0 0 2
ส่วนบุคคล 169 2 1 12
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 146 1 0 3
ข้อมูล ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2566

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย