สถิติพิพิธภัณฑ์

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (Growth of Museums in Thailand)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคกลาง)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันตก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคใต้)

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556 (Status of Museums in Thailand 2013)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 221 3 2 0
สถานศึกษา 316 0 1 3
วัดและชุมชน 377 9 0 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 21 0 0 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 129 0 0 2
ส่วนบุคคล 151 1 0 8
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร 24 0 0 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 90 0 0 1
องค์กรธุรกิจ 40 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557 (Status of Museums in Thailand 2014)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 223 3 3 0
สถานศึกษา 317 0 1 3
วัดและชุมชน 379 9 0 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 21 0 0 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 132 0 0 2
ส่วนบุคคล 154 1 0 8
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร 24 0 0 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 93 0 0 1
องค์กรธุรกิจ 43 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562 (Status of Museums in Thailand 2019)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 232 3 3 0
สถานศึกษา 321 0 1 3
วัดและชุมชน 388 9 1 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 21 0 0 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 138 0 0 2
ส่วนบุคคล 164 1 0 8
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร 24 0 0 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 95 0 0 1
องค์กรธุรกิจ 50 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562