สถิติพิพิธภัณฑ์

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (Growth of Museums in Thailand)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคกลาง)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันตก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคใต้)

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556 (Status of Museums in Thailand 2013)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 221 3 2 0
สถานศึกษา 316 0 1 3
วัดและชุมชน 376 9 0 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 23 0 0 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 129 0 0 2
ส่วนบุคคล 155 1 0 8
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร 23 0 0 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 92 0 0 1
องค์กรธุรกิจ 40 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2562

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557 (Status of Museums in Thailand 2014)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 223 3 3 0
สถานศึกษา 318 0 1 3
วัดและชุมชน 378 9 0 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 23 0 0 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 132 0 0 2
ส่วนบุคคล 159 1 0 8
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร 23 0 0 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 95 0 0 1
องค์กรธุรกิจ 43 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2562

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562 (Status of Museums in Thailand 2019)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 232 3 3 0
สถานศึกษา 322 0 1 3
วัดและชุมชน 387 9 1 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 23 0 0 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 138 0 0 2
ส่วนบุคคล 169 1 0 8
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร 23 0 0 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 98 0 0 1
องค์กรธุรกิจ 50 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2562

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562