สถิติพิพิธภัณฑ์

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (Growth of Museums in Thailand)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคกลาง)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันตก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคใต้)

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556 (Status of Museums in Thailand 2013)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 208 2 11 0
สถานศึกษา 301 3 8 5
วัดและชุมชน 357 13 11 4
เอกชน 211 2 1 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 115 1 4 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร 29 0 0 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 77 0 5 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 10 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557 (Status of Museums in Thailand 2014)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 209 2 12 0
สถานศึกษา 302 3 8 5
วัดและชุมชน 359 13 11 4
เอกชน 217 2 1 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 117 1 5 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร 30 0 0 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 78 0 7 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 10 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562 (Status of Museums in Thailand 2019)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 218 2 12 0
สถานศึกษา 306 3 8 5
วัดและชุมชน 368 13 12 4
เอกชน 233 2 1 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 120 1 5 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร 30 0 0 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 79 0 7 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 10 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562