สถิติพิพิธภัณฑ์

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (Growth of Museums in Thailand)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคกลาง)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันตก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคใต้)

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556 (Status of Museums in Thailand 2013)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 219 2 2 0
สถานศึกษา 318 0 1 3
วัด 380 9 0 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 48 0 0 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 134 0 0 2
องค์กรธุรกิจและส่วนบุคคล 194 1 0 10
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 92 0 0 1
ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2563

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557 (Status of Museums in Thailand 2014)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 221 2 3 0
สถานศึกษา 320 0 1 3
วัด 382 9 0 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 48 0 0 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 137 0 0 2
องค์กรธุรกิจและส่วนบุคคล 201 1 0 10
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 95 0 0 1
ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2563

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562 (Status of Museums in Thailand 2019)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 230 2 3 1
สถานศึกษา 324 0 1 3
วัด 391 9 1 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 48 0 0 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 143 0 0 2
องค์กรธุรกิจและส่วนบุคคล 219 1 0 10
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 99 0 0 1
ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2563

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2563 (Status of Museums in Thailand 2020)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 231 2 3 1
สถานศึกษา 324 0 1 3
วัด 391 9 1 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 48 0 0 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 143 0 0 2
องค์กรธุรกิจและส่วนบุคคล 219 1 0 10
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 99 0 0 1
ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2563

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2563