สถิติพิพิธภัณฑ์

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (Growth of Museums in Thailand)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคกลาง)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันตก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคใต้)

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556 (Status of Museums in Thailand 2013)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 49 0 0 1
สถานศึกษา 319 0 2 4
วัด 381 10 1 3
ชุมชน 93 0 0 2
หน่วยงานราชการ 220 3 3 1
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 43 0 0 0
องค์กรธุรกิจ 52 0 0 1
ส่วนบุคคล 143 2 0 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 135 1 0 3
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557 (Status of Museums in Thailand 2014)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 49 0 0 1
สถานศึกษา 321 0 2 4
วัด 383 10 1 3
ชุมชน 96 0 0 2
หน่วยงานราชการ 222 3 4 1
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 43 0 0 0
องค์กรธุรกิจ 55 0 0 1
ส่วนบุคคล 147 2 0 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 138 1 0 3
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562 (Status of Museums in Thailand 2019)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 49 0 1 1
สถานศึกษา 325 0 2 4
วัด 392 10 2 3
ชุมชน 100 0 0 2
หน่วยงานราชการ 232 3 4 2
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 43 0 0 0
องค์กรธุรกิจ 63 0 0 1
ส่วนบุคคล 157 2 0 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 144 1 0 3
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2563 (Status of Museums in Thailand 2020)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 49 0 1 1
สถานศึกษา 325 0 2 4
วัด 392 10 2 3
ชุมชน 100 0 0 2
หน่วยงานราชการ 233 3 4 2
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 43 0 0 0
องค์กรธุรกิจ 63 0 0 1
ส่วนบุคคล 157 2 0 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 144 1 0 3
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2563