สถิติพิพิธภัณฑ์

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (Growth of Museums in Thailand)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคกลาง)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันตก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคใต้)

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556 (Status of Museums in Thailand 2013)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 221 3 2 0
สถานศึกษา 316 0 1 3
วัดและชุมชน 380 9 0 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 23 0 0 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 132 0 0 2
ส่วนบุคคล 155 1 0 8
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร 23 0 0 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 91 0 0 1
องค์กรธุรกิจ 40 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557 (Status of Museums in Thailand 2014)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 223 3 3 0
สถานศึกษา 318 0 1 3
วัดและชุมชน 382 9 0 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 23 0 0 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 135 0 0 2
ส่วนบุคคล 159 1 0 8
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร 23 0 0 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 94 0 0 1
องค์กรธุรกิจ 43 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562 (Status of Museums in Thailand 2019)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
หน่วยงานราชการ 232 3 3 0
สถานศึกษา 322 0 1 3
วัดและชุมชน 391 9 1 2
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 23 0 0 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 141 0 0 2
ส่วนบุคคล 170 1 0 8
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร 23 0 0 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 0 0 0
ชุมชน 98 0 0 1
องค์กรธุรกิจ 50 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562