สถิติพิพิธภัณฑ์

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (Growth of Museums in Thailand)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคกลาง)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันออก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคตะวันตก)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (ภาคใต้)

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556 (Status of Museums in Thailand 2013)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 52 1 2 1
สถานศึกษา 310 1 2 4
วัด 387 10 1 4
ชุมชน 99 0 0 2
หน่วยงานราชการ 227 5 3 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 43 0 0 0
องค์กรธุรกิจ 50 0 0 2
ส่วนบุคคล 147 2 0 11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 136 1 0 3
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2556

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557 (Status of Museums in Thailand 2014)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 52 1 2 1
สถานศึกษา 312 1 2 4
วัด 387 10 1 4
ชุมชน 102 0 0 2
หน่วยงานราชการ 229 5 4 0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 43 0 0 0
องค์กรธุรกิจ 53 0 0 2
ส่วนบุคคล 151 2 0 11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 139 1 0 3
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2557

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562 (Status of Museums in Thailand 2019)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 53 1 3 1
สถานศึกษา 316 1 2 4
วัด 396 10 2 4
ชุมชน 109 0 0 2
หน่วยงานราชการ 239 5 4 1
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 43 0 0 0
องค์กรธุรกิจ 61 0 0 2
ส่วนบุคคล 166 2 0 11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 144 1 0 4
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2562

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2563 (Status of Museums in Thailand 2020)

หน่วย:แห่ง

สถานะพิพิธภัณฑ์
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ เปิดดำเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดถาวร
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร 54 1 3 1
สถานศึกษา 316 1 2 4
วัด 397 10 2 4
ชุมชน 109 0 0 2
หน่วยงานราชการ 240 5 4 1
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 43 0 0 0
องค์กรธุรกิจ 61 0 0 2
ส่วนบุคคล 166 2 0 11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 144 1 0 4
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

ตารางแสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2563