รายชื่อพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนบ้านคลองผีเสื้อ

พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อ ตั้งอยู่ในชุมชนเกาะลัดอีแท่น ต.บางเตย อ.สามพาน จ.นครปฐม เกาะลัดอีแท่นเป็นเกาะที่เกิดจากการขุดคลองลัด เพื่อเชื่อมคลองขุดจากแม่น้ำท่าจีนจากฝั่งหนึ่ง โดยให้ทะลุผ่านไปอีกทางด้านหนึ่งของแม่น้ำท่าจีน พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกษตรวิถีชุมชน เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่ก่อตั้งโดยคุณพนม ศรีสนิท ซึ่งเป็นคนดั้งเดิมของชุมชนเกาะลัดอีแท่น คุณพนมชื่นชอบและสะสมเครื่องมือทางการเกษตร รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านของภาคกลางอื่นๆ ไว้จำนวนมาก จึงคิดก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 เพื่อจัดแสดงข้าวของที่ตนเองสะสมไว้ อาทิ เช่น อุปกรณ์การทำนา เครื่องมือทางการเกษตรสมัยก่อน จำพวกคันไถ ระหัดชกมวย มีด สุ่มจับปลา หม้อตาล เครื่องลายคราม เป็นต้น

จ. นครปฐม

ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม

ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ตั้งอยู่ในอาคารเก่าของโรงสีแดง ยี่ห้อหับ โห้ หิ้น ถ.นครนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา ริมทะเลสาบสงขลา ก่อตั้งเมื่อ ปี 2552 โดยกลุ่มรักเมืองเก่าสงขลา ที่ประกอบด้วยนักวิชาการท้องถิ่น ที่มีสำนึกต่อการอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา ในมิติด้านมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่น จึงได้ก่อตั้งขึ้นในรูปขององค์กรภาคประชาสังคม จดทะเบียนในรูปของ "สมาคม" โดยมีตัวอาคารเก่าของโรงสี ยี่ห้อ หับ โห้ หิ้น ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2454 และเลิกกิจการไปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่เจ้าของโรงสียังคงอนุรักษ์ตัวอาคารของโรงสีไว้ เหตุที่เรียกว่า "โรงสีแดง" เพราะตัวอาคารทาสีแดงสด มาตั้งแต่แรกสร้างจนถึงปัจจุบัน

จ. สงขลา