ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการจัดแสดง: ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม