จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดนิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา

จำนวน 26 รายการ

1. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านต่อ >
2. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ อ่านต่อ >
3. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านต่อ >
4. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๒ อ่านต่อ >
5. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๑ อ่านต่อ >
6. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๑ อ่านต่อ >
7. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๒ อ่านต่อ >
8. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๑ อ่านต่อ >
9. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๒ อ่านต่อ >
10. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๑ อ่านต่อ >
11. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๒ อ่านต่อ >
12. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑ อ่านต่อ >
13. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๒ อ่านต่อ >
14. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑ อ่านต่อ >
15. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๒ อ่านต่อ >
16. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๑ อ่านต่อ >
17. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๒ อ่านต่อ >
18. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๒ อ่านต่อ >
19. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๔ อ่านต่อ >
20. จารึกหินอ่อน ด้านหลังพระนฤมลธรรโมภาส อ่านต่อ >
21. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๓ อ่านต่อ >
22. จารึกที่ฐานพระพุทธรูป วัดนิเวศธรรมประวัติ อ่านต่อ >
23. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ ๑ อ่านต่อ >
24. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ ๒ อ่านต่อ >
25. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ ๓ อ่านต่อ >
26. จารึกพระพุทธรูปนิรันตราย อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170