จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดนิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา

จำนวน 25 รายการ

1. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๑ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๒ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกหินอ่อน ด้านหลังพระนฤมลธรรโมภาส อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกที่ฐานพระพุทธรูป วัดนิเวศธรรมประวัติ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ ๓ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170