จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดนิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา

จำนวน 28 รายการ

1. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ 1 อ่านต่อ >
2. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 1 อ่านต่อ >
3. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 2 อ่านต่อ >
4. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 2 อ่านต่อ >
5. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 1 อ่านต่อ >
6. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 1 อ่านต่อ >
7. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 2 อ่านต่อ >
8. จารึกคำนมัสการพระราหุล 1 อ่านต่อ >
9. จารึกคำนมัสการพระราหุล 2 อ่านต่อ >
10. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 1 อ่านต่อ >
11. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 2 อ่านต่อ >
12. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 1 อ่านต่อ >
13. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 2 อ่านต่อ >
14. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 1 อ่านต่อ >
15. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 2 อ่านต่อ >
16. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 1 อ่านต่อ >
17. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 2 อ่านต่อ >
18. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ 2 อ่านต่อ >
19. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ 4 อ่านต่อ >
20. จารึกหินอ่อน ด้านหลังพระนฤมลธรรโมภาส อ่านต่อ >
21. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ 3 อ่านต่อ >
22. จารึกที่ฐานพระพุทธรูป วัดนิเวศธรรมประวัติ อ่านต่อ >
23. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ 1 อ่านต่อ >
24. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ 2 อ่านต่อ >
25. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ 3 อ่านต่อ >
26. จารึกพระพุทธรูปนิรันตราย อ่านต่อ >
27. จารึกสำเนาคำประกาศวิสุงคามสีมา วัดนิเวศธรรมประวัติ 2 อ่านต่อ >
28. จารึกสำเนาคำประกาศวิสุงคามสีมา วัดนิเวศธรรมประวัติ 1 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170