ดูทั้งหมด

แวดวง

จดหมายเหตุ

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

All Gallery

GALLERY

การเลือกตั้งที่บ้านแพด จากบันทึกของไมเคิล มอร์แมน

ภาพถ่ายบรรยากาศการเลือกตั้งที่บ้านแพด ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อช่วงทศวรรษที่ 1960 จากภาพถ่ายการทำงานภาคสนามของศ.ไมเคิล มอร์แมน

หัวใจสำคัญของการศึกษาทางมานุษยวิทยา คือ

การทำงานภาคสนาม

นักมานุษยวิทยาใช้ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือเก็บข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาสังคม วัฒนธรรม เพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจสังคมที่แตกต่างหลากหลาย ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมานุษยวิทยา ตระหนักถึงคุณค่าของบันทึกสนาม จึงได้รวบรวม จัดการ จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่สำคัญด้านมานุษยวิทยา

ดูทั้งหมด