1. รหัส : SK-1-1-1-01

การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี

| พ.ศ. 2531 |

การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี

| ภาพถ่าย

2. รหัส : SK-1-1-1-02

การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี

| พ.ศ. 2531 | การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี | ภาพถ่าย

3. รหัส : SK-1-1-1-03

การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี

| พ.ศ. 2531 | การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี | ภาพถ่าย

4. รหัส : SK-1-1-1-04

การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี

| พ.ศ. 2531 | การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี | ภาพถ่าย

5. รหัส : SK-1-1-1-05

การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี

| พ.ศ. 2531 | การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี | ภาพถ่าย

6. รหัส : SK-1-1-1-06

การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี

| พ.ศ. 2531 | การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี | ภาพถ่าย

7. รหัส : SK-1-1-1-07

การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี

| พ.ศ. 2531 | การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี | ภาพถ่าย

8. รหัส : SK-1-1-1-08

การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี

| พ.ศ. 2531 | การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี | ภาพถ่าย

9. รหัส : SK-1-1-1-09

การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี

| พ.ศ. 2531 | การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี | ภาพถ่าย

10. รหัส : SK-1-1-1-10

การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี

| พ.ศ. 2531 | การทำงานภาคสนาม (จ้วง) ในกวางสี | ภาพถ่าย