นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ศมส. มีการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์และฐานข้อมูลภายใต้โดเมน sac.or.th ได้แก่
1. การเก็บข้อมูลตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560 ประกอบด้วย หมายเลขไอพี (IP Address) วันที่ เวลา (Access Times) URL ที่เข้าใช้งาน และประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
2. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมลแอดเดรส
3. การจัดเก็บข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ประกอบด้วย เพศ วันเดือนปีเกิด อาชีพ หมวดหมู่เนื้อหาที่สนใจ
4. การออกใบเสร็จรับเงินและการจัดส่งสินค้า ประกอบด้วย ที่อยู่และเลขประจำตัวประชาชน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ศมส. จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ได้แก่ การติดต่อ การประชาสัมพันธ์ การให้บริการ การเข้าใช้เว็บไซต์ การลงทะเบียนใช้บริการ/ร่วมกิจกรรม การให้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในการใช้บริการต่างๆ ของ ศมส. เท่านั้น
2. ศมส. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด เว้นแต่หากมีความจำเป็นจะขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในภายหลัง
3. ในกรณีที่ ศมส. จ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจากการใช้บริการ ศมส. จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการเก็บรักษาเป็นความลับและดำเนินการอย่างปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากบริการของ ศมส.

สิทธิในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
หากผู้ใช้บริการประสงค์จะตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล สามารถลงขื่อเข้าใช้งานระบบสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ www.sac.or.th ได้ด้วยตนเอง

ระยะเวลาบันทึกข้อมูล
ศมส. จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 5 ปีหลังจากได้รับความยินยอม หากสมาชิกไม่มีการเคลื่อนไหวในระบบเกินกว่า 3 ปี ระบบจะทำการลบข้อมูลสมาชิกอัตโนมัติ หรือจนกว่าท่านจะเพิกถอนความยินยอมนั้น

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
ศมส. ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การนำไปใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิและไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ศมส.

การใช้คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการหนึ่งในการให้บริการ เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์และฐานข้อมูลของ ศมส. ได้สะดวกขึ้น ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง โดยจะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือฐานข้อมูล หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลของท่านในรูปแบบไฟล์ ซึ่งคุกกี้ (Cookies) อาจหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ หากท่านไม่ประสงค์จะใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ได้ด้วยตนเอง

การปรับปรุงนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ศมส. อาจมีการปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจะมีการขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ศมส. ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยและรับฟังข้อเสนอแนะ โดยสามารถติดต่อกับ ศมส. ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
อีเมล : webmaster@sac.or.th