เอกสารจดหมายเหตุ

ทั้งหมด : 34,805 ระเบียน

View |

งานวิจัยบ้านสันโป่ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2523-2524 ภาพถ่ายทางอากาศของหมู่บ้าน มีที่นาอยู่โดยรอบ ตรงกลางหมู่บ้านเรียกว่านาห้อม คือนาที่ล้อมด้วยหมู่บ้าน

งานวิจัยบ้านสันโป่ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2523-2524 ภาพถ่ายจากที่พัก ตรงข้ามเป็นวัด (?) ชาวบ้านจะเดินลัดนาห้อมข้ามไปมา สภาพท้องนาตอนที่เกี่ยวข้าวแล้ว

งานวิจัยบ้านสันโป่ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2523-2524 การทำการเกษตรสมัยนั้น ในภาพคือเหมืองไส้ไก่เพื่อดึงน้ำเข้ามาในแปลงนา ตอนนี้เกี่ยวข้าวแล้ว กำลังจะปลูกถั่วเหลือง

งานวิจัยบ้านสันโป่ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2523-2524 การทำนาในสมัยนั้นไม่ได้ใช้ควายเพียงอย่างเดียว ยังใช้วัวในการไถนาด้วย

งานวิจัยบ้านสันโป่ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2523-2524 การเตรียมดินสำหรับการทำนาปี สภาพท้องนาที่น้ำเยอะแบบนี้แสดงว่าเป็นการทำนาปี ซึ่งใช้วัวควายไถได้ แต่หากเป็นนาปรังจะไถประมาณเดือนมกราคม ไม่มีน้ำ ดินจะแข็งมาก ต้องใช้รถไถ