ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ

เอกสารจากการทำงานวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาของ ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ จำนวนทั้งหมด 217 ระเบียน ประกอบด้วยภาพถ่าย 211 ระเบียน และ แถบบันทึกภาพ 6 ระเบียน เอกสารชุดนี้มาจากการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์สองกลุ่มคือ ลาวโซ่ง ที่ ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และมอญ ที่ อ.บ้านม่วง จ.ราชบุรี ในระหว่างปี พ.ศ.2532 ถึง 2542 โดยประเด็นที่ ดร.ฉวีวรรณ สนใจศึกษาคือเรื่องความเชื่อดั้งเดิมและพิธีกรรม

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

เอกสารบันทึกภาคสนามของ ศ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา จำนวน 144 ระเบียน เป็นแถบบันทึกเสียงคำสัมภาษณ์ชาวบ้านในชนบทและในเมืองท้องถิ่น จาก 4 ภาคของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2526 จำแนกเป็น ภาคกลาง 41 ระเบียน ภาคเหนือ 20 ระเบียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 48 ระเบียน และภาคใต้ 35 ระเบียน การเก็บข้อมูลใช้วิธีการที่เรียกว่า ประวัติศาสตร์บอกเล่า  ในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน ความเป็นอยู่ อาชีพ ความเชื่อ เป็นต้น แถบบันทึกเสียงชุดนี้ ศ.ฉัตรทิพย์ ได้นำมาประกอบการเขียนหนังสือเรื่อง เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต

ชิน อยู่ดี

เอกสารของ ศ.ชิน อยู่ดี เป็นเอกสารที่บันทึกในช่วงชีวิตการทำงานในฐานะนักโบราณคดีของ ศ.ชิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2505-2528. จำแนกออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ เอกสารที่เกิดจากการทำงานขุดค้นทางโบราณคดี เอกสารราชการเมื่อครั้งรับราชการที่กรมศิลปากร และเอกสารส่วนตัว รวมทั้งหมด 403 ระเบียน ประกอบด้วย สมุดบันทึกและกระดาษบันทึก ภาพถ่าย เอกสารรายงาน จดหมาย หนังสือ และบัตรบันทึก

ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์

ภาพถ่ายจำนวน 1903 ระเบียน เป็นภาพจากทำงานภาคสนามของ ศ.ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ ระหว่างปี พ.ศ. 2506-2511 ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เอกสารชุดนี้ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้โครงการ Digital Archive Research on Thailand ระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ฐานข้อมูลให้บริการข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเอกสาร หากต้องการดูภาพเอกสารต้นฉบับในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ และข้อมูลโดยละเอียด สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://digital.lib.washington.edu/researchworks/ 

ชนัญ วงษ์วิภาค

เอกสารบันทึกภาคสนามของ รศ.ชนัญ วงษ์วิภาค ประกอบด้วย สไลด์ จำนวน 2082 ระเบียน เป็นภาพจากการทำงานภาคสนามในช่วงทศวรรษ 2520-2540 ภาพถ่ายจำแนกตามประเด็นการศึกษา 5 ประเด็น ได้แก่ การศึกษาเรื่องผ้าทอ วิถีชีวิตพื้นบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และการศึกษาจ้วง โดยแต่ละประเด็นจำแนกตามจังหวัดที่ลงไปทำงานภาคสนาม ภาพทั้งหมดมาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศไทย

ชาร์ลส์ ที. อัลตัน

เอกสารจากการทำงานภาคสนามของ ดร.ชาร์ล อัลตัน เป็นเอกสารจากการทำวิจัยในประเทศไทย ประเทศลาว และเอกสารส่วนตัวบางส่วน จำนวน 387 ระเบียน

ประเสริฐ ชัยพิกุสิต

เอกสารชุดนี้ประกอบไปด้วยภาพถ่ายจำนวน 126 ระเบียน ซึ่งถ่ายโดย อาจารย์ประเสริฐ ชัยพิกุสิต เมื่อครั้งทำงานวิจัยภาคสนาม ช่วงปี พ.ศ. 2511-2513, 2517-2520, 2527-2528, และ 2541. เป็นภาพถ่ายชาวลีซอ กะเหรี่ยง อาข่า มูเซอ และ มลาบรี ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และอุทัยธานี ภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชนบนพื้นที่สูงแต่ละกลุ่ม อาทิ สภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาหาร การแต่งกาย เทศกาลงานฉลอง การทำเกษตรกรรม รวมไปถึงความเชื่อและพิธีกรรมการเซ่นไหว้ผีและบรรพบุรุษ

ไมเคิล มอร์แมน

เอกสารบันทึกภาคสนามของ ศ.ไมเคิล มอร์แมน บันทึกในระหว่างการเข้ามาทำงานภาคสนามในประเทศไทย ในสองประเด็น ได้แก่ การศึกษาชุมชนไทลื้อที่บ้านแพด อ.เชียงคำ จ.พะเยา และการศึกษากระบวนการยุติธรรมและศาลในเขตจังหวัดภาคเหนือ เอกสารจำนวน 5655 ระเบียน ประกอบไปด้วยสไลด์ ภาพถ่าย บัตรบันทึก จดหมาย สมุดบันทึก เอกสารพิมพ์ แผนที โปสการ์ด และแถบบันทึกภาพ  โดยจำแนกตามปีที่ ศ.มอร์แมนได้เข้ามาทำงานภาคสนามในประเทศไทย ได้แก่ ปี พ.ศ. 2501-2532

ไมเคิล วิกเคอรี

บันทีกภาคสนามจากการทำงานของ ดร. ไมเคิล วิกเคอรี ประกอบไปด้วยฟิล์มเนกาทีฟ ภาพถ่าย สไลด์ และบันทึกส่วนตัว จากการทำงานสนามใน 9 ประเทศได้แก่ กัมพูชา ไทย ลาว อินโดนีเซีย เมียน์มาร์ เวียดนาม มาเลเซีย อินเดีย และศรีลังกา ในช่วงปี พ.ศ. 2503-2545 ภาพถ่ายของ ดร.วิกเคอรี ถูกถ่ายขึ้นภายใต้ความสนใจส่วนตัวและเพื่อการศึกษาและวิจัย โดยเฉพาะ กัมพูชาศึกษา ภาพถ่ายทั้งหมดแสดงให้เห็นกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีกรรม ชีวิตประจำวัน เทศกาล การแสดงวัฒนธรรม โบราณสถาน วัด สถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ และกลุ่มชาติพันธุ์  ฯลฯ

รัศมี ชูทรงเดช

เอกสารของ รศ.ดร. รัศมี  ชูทรงเดช เป็นเอกสารที่บันทึกการทำงานการศึกษาวิจัยทางด้านโบราณคดีโดยจำแนกออกเป็น 2 ชุดได้แก่ เอกสารการวิจัยโบราณคดีบนพื้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ เอกสารส่วนตัว ประกอบด้วย สไลด์ ภาพถ่าย จดหมาย สมุดบันทึก แผนที่ แผนผัง ภาพวาด แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หนังสือ ภาพยนตร์สั้น และสารคดี

ลูเซียน และเจน แฮงส์

เอกสารของแฮงส์ประกอบด้วย เอกสาร บทความ รายงาน 101 ระเบียน จดหมาย 4 ระเบียน หนังสือ 13 ระเบียน และภาพถ่าย 1 ระเบียน ซึ่งบันทึกโดยลูเซียนและเจน แฮงส์ ระหว่างการทำงานภาคสนามทางชาติพันธุ์วิทยาในประเทศไทยจาก 2 พื้นที่ ได้แก่ การศึกษาชุมชนบางชัน กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2491และการศึกษากลุ่มชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2506

วิลเลียม เจ.คลอสเนอร์

เอกสารชุดนี้เป็นบันทึกภาคสนามเมื่อครั้ง วิลเลียมส์ เจ.คลอสเนอร์ เข้ามาศึกษาสังคมชนบทที่บ้านหนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ.2498-2500 การศึกษาวิจัยของคลอสเนอร์นั้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยเน้นไปยังแรงต้านทางวัฒนธรรมต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย สิ่งที่คลอสเนอร์จดบันทึกจึงเกี่ยวกับศาสนาทั้งทางพิธีกรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งที่เกี่ยวพันไปถึงไสยศาสตร์ รวมทั้งโหราศาสตร์ ตลอดจนวิถีชีวิตประจำวันของชาวบ้านบ้านหนองขอน

สุมิตร ปิติพัฒน์

ภาพถ่ายจากการทำงานภาคสนามทางมานุษยวิทยาของ รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์ จำนวน 1031 ระเบียน เป็นภาพจากโครงการเพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของคนไทนอกเขตประเทศไทย และครอบคลุมถึงพื้นที่ที่มีคนไทอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ทั้งหมด ตั้งแต่ในเกาะไหหลำ มณฑลกุ้ยโจว และมณฑลยูนนาน ในประเทศจีน ภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม แขวงเชียงขวาง แขวงหัวพัน แขวงหลวงน้ำทา และแขวงหลวงพระบาง ในประเทศลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2547

สุริยา สมุทคุปติ์

ภาพถ่ายจากทำงานภาคสนามของอาจารย์สุริยา สมุทคุปติ์ ช่วงปี พ.ศ. 2529-2539  จำนวน 813 ภาพ เป็นภาพจากการทำงานภาคสนามในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอีสาน  กลุ่มภาพแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1).กลุ่มภาพก่อนปี 2535 จำนวน 110 ระเบียน ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานและเก็บข้อมูลทางมานุษยวิทยาในลักษณะที่เรียกว่า  ชาติพันธุ์วรรณนาแบบองค์รวม ซึ่งเน้นการเก็บข้อมูลชุมชนแบบรอบด้านและหลายแง่มุม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปตอบโจทย์ปัญหา 2). กลุ่มภาพหลังปี 2535 จำนวน 703 ระเบียน เกิดขึ้นหลังจากที่อาจารย์สุริยkทำงานสอนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาเป็นสำคัญ  ภาพถ่ายต่างๆ เกิดขึ้นจากการวิจัยและการเก็บข้อมูลที่สะท้อนลักษณะที่เรียกว่า การตอบโจทย์เฉพาะ 

สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

เอกสารจากการทำงานภาคสนาม หลังสนาม และการเผยแพร่ จำนวน 268 รายการ สามารถแยกเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจน ได้แก่ เอกสารงานวิจัยชนชาติจ้วง และเอกสารงานวิจัยชนชาติเย้า แบ่งกลุ่มเอกสารตามกลุ่มชนชาติ  ประกอบด้วย (1) บริบทเอกสารงานวิจัยชนชาติจ้วง (2) บริบทเอกสารงานวิจัยชนชาติเย้า 

อานันท์ กาญจนพันธุ์

เอกสารบันทึกภาคสนามของ ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ประกอบด้วยรูปภาพจำนวน 754 ระเบียน  เป็นภาพจากการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในหัวข้อ “The partial commercialization of rice production in Northern Thailand (1900-1981)” โดยภาพชุดนี้เป็นการเก็บข้อมูลที่บ้านสันโป่ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2523-2524 นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายพิธีเลี้ยงผีปู่ย่า จ.แพร่ ปี พ.ศ. 2529 และ จ.ลำปาง ปี พ.ศ. 2530 พิธีไหว้ผีอารักษ์ และพิธีแต่งงานของชาวลัวะ บ้านดง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2530

โอโตเม ไกล์น ฮัทธิซิง

ชุดเอกสารของ ดร.โอโตเม ไกล์น ฮัทธิซิง เป็นเอกสารจากการทำงานวิจัยในประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ ประกอบไปด้วยภาพถ่ายจากหมู่บ้านลีซูในภาคเหนือของประเทศไทย บ้านดอยล้าน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในช่วง พ.ศ. 2525-2527 และสมุดบันทึกสนามที่เกี่ยวกับการทำวิจัยในหมู่บ้านดอยล้านและหมู่บ้านชาติพันธุ์อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเอกสารส่วนตัว ได้แก่ จดหมาย ไปรษณียบัตร และบันทึกส่วนตัวในวัยเด็ก

ฮันส์ มานดอร์ฟ

ชุดเอกสารประกอบด้วยภาพถ่าย 804 ระเบียน จากการทำงานภาคสนามทางมานุษยวิทยาของ ศ.ฮันส์ มานดอร์ฟ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และตาก ช่วงปี พ.ศ. 2504-2505 และ พ.ศ.2506-2508 ภาพถ่ายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความเชื่อ ของกลุ่มชนบนพื้นที่สูง 6 กลุ่ม ได้แก่ ลีซู ละหู่ อาข่า ม้ง กะเหรี่ยง และเย้า