เนื้อหาแบ่งตามประเภท :

ทั้งหมด : 9,798 ระเบียน

View |

1. รหัส : MV-1-1-001

จังหวัดเสียมราฐ

| พ.ศ. 2503 | วัดในเสียมราฐ | ฟิลม์

2. รหัส : MV-1-1-002

จังหวัดเสียมราฐ

| พ.ศ. 2503 | นครวัด | ฟิลม์

3. รหัส : MV-1-1-003

จังหวัดเสียมราฐ

| พ.ศ. 2503 | ประตูเมืองพระนคร | ฟิลม์

4. รหัส : MV-1-1-004

จังหวัดกระแจะ

| พ.ศ. 2503 | ทิวทัศน์ริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดกระแจะ | ฟิลม์

5. รหัส : MV-1-1-005

จังหวัดเสียมราฐ

| พ.ศ. 2503 | วัดในเสียมราฐ | ฟิลม์

6. รหัส : MV-1-1-006

จังหวัดเสียมราฐ

| พ.ศ. 2503 | วัดในเสียมราฐ | ฟิลม์

7. รหัส : MV-1-1-007

จังหวัดเสียมราฐ

| พ.ศ. 2503 | ปราสาทพนมบาแค็ง | ฟิลม์

8. รหัส : MV-1-1-008

จังหวัดเสียมราฐ

| พ.ศ. 2503 | ปราสาทพนมบาแค็ง | ฟิลม์

9. รหัส : MV-1-1-009

จังหวัดเสียมราฐ

| พ.ศ. 2503 | ปราสาทพนมบาแค็ง | ฟิลม์

10. รหัส : MV-1-1-010

จังหวัดเสียมราฐ

| พ.ศ. 2503 | ปราสาทบันทายสรี | ฟิลม์