1. รหัส : CA-1-1-1

โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและปรับโครงสร้างการชลประทาน

| พ.ศ. 2536 | โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและปรับโครงสร้างการชลประทาน | เอกสาร บทความ

2. รหัส : CA-1-1-2

แบบสำรวจครัวเรือนชนบท โครงการพัฒนาชนบทผสมผสานบริเวณโครงการชลประทานน้ำอูน

| พ.ศ. 2536 | แบบสำรวจครัวเรือนชนบท โครงการพัฒนาชนบทผสมผสานบริเวณโครงการชลประทานน้ำอูน | เอกสาร บทความ

3. รหัส : CA-1-1-3

ผลการศึกษาปริมาณผลผลิตฝิ่นในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ.2534-2535

| พ.ศ. 2534 | ผลการศึกษาปริมาณผลผลิตฝิ่นในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ.2534-2535 | เอกสาร บทความ

4. รหัส : CA-1-1-4

การประชุมสัมมนา การพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน

| พ.ศ. 2531 | การประชุมสัมมนาการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน | เอกสาร บทความ

5. รหัส : CA-1-2-1

บันทึกภาคสนามการสำรวจ RAD

| พ.ศ. 2542 | บันทึกภาคสนามการสำรวจ RAD | เอกสาร บทความ

6. รหัส : CA-1-2-2

ผลการศึกษาวิจัยการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงที่ต้องอาศัยน้ำฝน ปี พ.ศ. 2534

| พ.ศ. 2534 | ผลการศึกษาวิจัยการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงที่ต้องอาศัยน้ำฝน ปี พ.ศ. 2534 | เอกสาร บทความ

7. รหัส : CA-1-2-3

สปป.ลาว : โครงการอบรมและวิจัยของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI)

| พ.ศ. 2535 | สปป.ลาว : โครงการอบรมและวิจัยของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) | เอกสาร บทความ

8. รหัส : CA-1-2-4

แบบสำรวจการวินิจฉัยการทำไร่เลื่อนลอยในแขวงหลวงพระบางและแขวงอุดมไชย,สปป.ลาว

| พ.ศ. 2535 | แบบสำรวจการวินิจฉัยการทำไร่เลื่อนลอยในแขวงหลวงพระบางและแขวงอุดมไชย,สปป.ลาว | เอกสาร บทความ

9. รหัส : CA-1-2-5

บันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติลาวและโครงการการอบรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

| พ.ศ. 2535 | บันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติลาวและโครงการการอบรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | เอกสาร บทความ

10. รหัส : CA-1-2-6

โครงการอบรมและวิจัยของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติลาว ระยะที่1

| พ.ศ. 2533 | โครงการอบรมและวิจัยของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติลาว ระยะที่1 | เอกสาร บทความ