เนื้อหาแบ่งตามประเภท :

ทั้งหมด : 126 ระเบียน

View |

1. รหัส : PC-1-001

กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

| พ.ศ. 2511 | หมู่บ้านชาวเขาโดยทั่วไปในอดีต ประมาณปี พ.ศ.2527 ลักษณะบ้านหลังคามุงหญ้าคา | ภาพถ่าย

2. รหัส : PC-1-002

กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

| พ.ศ. 2511 | ศาลผีประจำหมู่บ้านลีซอ เรียกว่า 'อาปาหมุฮี' ตั้งอยู่ใกล้กับ 'อิ๊ดะมา' (ผีใหญ่) และ 'ขั่วสฉื' (ผีน้อง) | ภาพถ่าย

3. รหัส : PC-1-003

กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

| พ.ศ. 2511 | หมู่บ้านชาวเขาโดยทั่วไปในอดีต อาศัยอยู่กันเป็นหย่อมๆ | ภาพถ่าย

4. รหัส : PC-1-004

กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

| พ.ศ. 2511 | หมู่บ้านชาวเขาโดยทั่วไปในอดีต อาศัยอยู่ในป่าบนภูเขา ป่าไม้ยังหนาทึบ | ภาพถ่าย

5. รหัส : PC-1-005

กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

| พ.ศ. 2511 | แท่นบูชาผี 'อิ๊ดะมา' ของชาวเขาเผ่าลีซอ ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 50 เมตร | ภาพถ่าย

6. รหัส : PC-1-006

กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

| พ.ศ. 2511 | ศาลากลางหมู่บ้านของลีซอ เป็นที่พบปะกันระหว่างญาติ เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มสตรี | ภาพถ่าย

7. รหัส : PC-1-007

กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

| พ.ศ. 2511 | คอกสุกร ใช้ไม้กั้น มีหลังคามุงหญ้าคา ป้องกันมิให้สุกรออกไปเดินเพ่นพ่าน อยู่กับดิน ไม่ได้เทพื้นซีเมนต์ | ภาพถ่าย

8. รหัส : PC-1-008

กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

| พ.ศ. 2511 | บ้านลีซอ แบบอยู่คร่อมกับดิน หลังคามุงหญ้าคา ฝาขัดแตะด้วยไม้ไผ่ | ภาพถ่าย

9. รหัส : PC-1-009

กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

| พ.ศ. 2511 | บ้านลีซอ แบบยกพื้น หลังคามุงหญ้าคา สร้างยังไม่แล้วเสร็จ | ภาพถ่าย

10. รหัส : PC-1-010

กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

| พ.ศ. 2511 | ศาลาอยู่กลางหมู่บ้านลีซอ | ภาพถ่าย