1. รหัส : WK-1-1-1

บันทึกประจำวัน วันที่ 9 กรกฎาคม–8 กันยายน 2498

| พ.ศ. 2498 | บันทึกประจำวันขณะอยู่ในประเทศไทย หน้า 1-101 | สมุดบันทึก

2. รหัส : WK-1-1-2

บันทึกประจำวัน วันที่ 9 กันยายน–11 พฤศจิกายน 2498

| พ.ศ. 2498 | บันทึกประจำวันขณะอยู่ในประเทศไทย หน้า 102-222 | สมุดบันทึก

3. รหัส : WK-1-1-3

บันทึกประจำวัน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2498–8 มกราคม 2499

| พ.ศ. 2498 | บันทึกประจำวัน ตอนที่1 หน้า 223-317 การประชุมกับทีมทำงาน | สมุดบันทึก

4. รหัส : WK-1-1-4

บันทึกประจำวัน วันที่ 9-31 มกราคม 2499

| พ.ศ. 2499 | บันทึกประจำวัน ตอนที่2 หน้า 318-407 | สมุดบันทึก

5. รหัส : WK-1-1-5

บันทึกประจำวัน วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2499

| พ.ศ. 2499 | บันทึกประจำวัน ตอนที่3 หน้า 408-456 | สมุดบันทึก

6. รหัส : WK-1-1-6

บันทึกประจำวัน วันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2499

| พ.ศ. 2499 | บันทึกประจำวัน ตอนที่4 หน้า 457-488 | สมุดบันทึก

7. รหัส : WK-1-1-7

บันทึกประจำวัน วันที่ 25-29กุมภาพันธ์ และ 1-14 มีนาคม 2499

| พ.ศ. 2499 | บันทึกประจำวัน ตอนที่5 หน้า 489-544 | สมุดบันทึก

8. รหัส : WK-1-1-8

บันทึกประจำวัน วันที่ 15-31 มีนาคม และ 1-12 เมษายน 2499

| พ.ศ. 2499 | บันทึกประจำวัน ตอนที่7 หน้า 545-602 | สมุดบันทึก

9. รหัส : WK-1-1-9

บันทึกประจำวัน วันที่ 17-31พฤษภาคม และ 2-8 มิถุนายน 2499

| พ.ศ. 2499 | บันทึกประจำวัน ตอนที่8 หน้า 662-720 | สมุดบันทึก

10. รหัส : WK-1-1-10

กิจกรรมสันทนาการและเทศกาลงานฉลองในหมู่บ้าน

| พ.ศ. 2499 | บันทึกตอนที่ 8 เล่มที่1 หน้า 1-50 เรื่องผีอารักษ์ ผีปู่ตา และการแห่บั้งไฟ | สมุดบันทึก