ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการจัดแสดง: วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา