ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองอ่างทอง


ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองอ่างทอง เป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นมาและเป็นไปของเมืองอ่างทอง ผ่านการนำเสนอเนื้อหาสาระในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ โดดเด่น และน่าสนใจ ทั้งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของผู้คน วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง ภายในจัดแสดงนิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 โซน คือ 1.อ่างทอง เมืองแม่น้ำสองสาย แสดงลักษณะทางกายภาพและพัฒนาการของเมือง 2.รอยต่อแห่งยุคสมัย : ตลาดวิเศษชัยชาญ วันวานของชุมชนการค้าริมน้ำ แสดงความรุ่งเรืองของตลาดวิเศษชัยชาญเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา 3.ภูมิปัญญาจากสายน้ำและแผ่นดิน แสดงเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของชาวอ่างทอง และ 4.ชวนเที่ยวเมืองอ่างทอง แสดงเสนห์ของเมืองอ่างทองในหลายรูปแบบ

ที่อยู่:
ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อ่างทอง
โทรศัพท์:
0-3561-1714-5 ต่อ 120 เทศบาลเมืองอ่างทอง
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองอ่างทอง

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองอ่างทองเป็นศูนย์ที่ริเริ่มและดำเนินการโดยเทศบาลเมืองอ่างทอง ซึ่งมีความประสงค์ที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวอ่างทอง โดยมีการให้ข้อมูลความเป็นมาของเมืองอ่างทองผ่านสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบต่างๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของผู้คน วัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและประทับใจในความหลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจของเมืองอ่างทอง
 
ภายในศูนย์มีการจัดนิทรรศการแบ่งการนำเสนอออกเป็น 4 โซน อันได้แก่ 
 
โซนที่1 อ่างทองเมืองแม่น้ำสองสาย แสดงลักณะทางกายภาพของเมืองที่มีลักษณะเป็นแอ่งแห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็น อู่ข้าว อู่น้ำ ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำสองสายไหลผ่าน คือ แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ด้วยลักษณะทางภูมินิเวศดังกล่าว เป็นที่มาของประวัติศาสตร์ พัฒนาการของเมืองและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันเลื่องชื่อและทรงคุณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 
โซนที่2 รอยต่อแห่งยุคสมัย:ตลาดวิเศษชัยชาญวันวานของชุมชนการค้าริมน้ำ แสดงความรุ่งเรืองของตลาดวิเศษชัยชาญเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ในฐานะชุมชนทางการค้าริมแม่น้ำน้อย สภาพบ้านเรือน วิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น้ำ ซึ่งปัจจุบันยังคงปรากฎร่องรอยที่จินตนาการได้ถึงความรุ่งเรืองในอดีตที่มีรอยต่อของวิถีปัจจุบันเข้าไปผสมกลมกลืนเมื่อถนนกลายเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก
 
โซนที่3 ภูมิปัญญาจากสายน้ำและแผ่นดิน แสดงเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของคนอ่างทอง ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตเกษตรกรรม และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้อ่างทองเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานแขนงต่างๆจนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 
โซนที่4 แสดงเสน่ห์ของเมืองอ่างทองในหลากหลายรูปแบบ ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ บ้านเรือน วิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรม วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ ผลงานด้านศิลปกรรม หัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ ธรรมชาติ นวัตกรรมอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่ทำจากปลา รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 
ข้อมูลจาก: แผ่นพับ ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองอ่างทอง
ชื่อผู้แต่ง:
-