พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง


พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง ตั้งอยู่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองอ่างทองในด้านต่าง ๆ ผ่านระบบมัลติมีเดียที่ทันสมัย ประกอบไปด้วย 9 ห้องจัดแสดง ได้แก่ ห้องตำนานเมืองอ่างทอง ห้องเรืองรองยุคสมัย ห้องพระบารมีปกเกล้าชาวไทย ห้องเกียรติเกริกไกรคุณค่าคน ห้องวีรชนไทยใจกล้า ห้องภูมิปัญญาผลิตผล ห้องคุณค่าเมืองเรืองสกล ห้องเปี่ยมกมลรักษ์อ่างทอง และห้องแผ่นดินทองเอกลักษณ์ไทย นอกจากนี้ยังมีห้องจำหน่ายสินค้าชุมชนของจังหวัดอ่างทองด้วย

ที่อยู่:
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า) หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง
โทรศัพท์:
0-3587-3301-2 ต่อ 601 (อบจ.อ่างทอง)
วันและเวลาทำการ:
อังคาร-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น. (หยุดวันจันทร์และวันพยุดนักขัตฤกษ์)
ปีที่ก่อตั้ง:
2555
ของเด่น:
เรื่องราวเมืองอ่างทองตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล