ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการจัดแสดง: วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา