ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ที่อยู่:
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์:
02-579-1111 ต่อ 2138,2329
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
อีเมล:
culture@spu.ac.th
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล