จารึกปราสาทเมืองต่ำ

จารึก

จารึกปราสาทเมืองต่ำ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทเมืองต่ำ

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๖

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน มี ๕ บรรทัด สำเนาจารึกที่ ๒, ๓ และ ๔ มี ๑ บรรทัด สำเนาจารึกที่ ๕ มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

โคปุระปราสาท ๒ ชิ้น กรอบประตูปราสาท ๒ ชิ้น

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “บร. ๒๕, บร. ๒๖, บร. ๒๗, บร. ๒๘”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๖ (พฤษภาคม ๒๕๓๔) กำหนดเป็น “จารึกปราสาทเมืองต่ำ”

ปีที่พบจารึก

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓

สถานที่พบ

ปราสาทเมืองต่ำ บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้พบ

นายสามารถ ทรัพย์เย็น หัวหน้าโครงการบูรณะโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำ

ปัจจุบันอยู่ที่

ปราสาทเมืองต่ำ บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

พิมพ์เผยแพร่

วารสารศิลปากร ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๖ (พฤษภาคม ๒๕๓๔) : ๑๑๕-๑๒๒.

ประวัติ

จากการบูรณะโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าโครงการบูรณะฯ ได้พบศิลาจารึก ๔ ชิ้น ในสถานที่ ๒ ตำแหน่ง คือ ใต้บัวหงายรับชายหลังคาโคปุระทิศตะวันออก ชั้นนอกทางปีกขวาด้านหลัง จำนวน ๒ ชิ้น อยู่ที่เสาเดียวกัน แต่คนละเหลี่ยม เป็นจารึกอักษรขอมโบราณ ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖ นั้นเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเก่าแก่ของโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำด้วยว่า มีอายุ ๑,๐๐๐ ปีกว่ามาแล้ว จึงสมควรอย่างยิ่งที่อนุรักษ์ไว้เพื่อให้เป็นแหล่งทางการศึกษาของอนุชนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาและประวัติศาสตร์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกทั้ง ๔ ชิ้นมีข้อความน้อยคำ เป็นชื่อบุคคล และเทวสถาน

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

รูปอักษรที่สามารถนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน คือ สำเนาจารึกที่ ๔ อักษร “ว” และอักษร “ส” ทั้งเส้นอักษรและศกของรูปอักษรจะเหมือนกันทุกประการกับจารึกพนมวัน ๒ พ.ศ. ๑๕๙๘ อันเป็นปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ส่วนสำเนาจารึกที่ ๒, ๓ และ ๔ อักษร “ง”, “ภ”, “ว”, “ป” และศกของอักษร “ก”, “ค” ก็มีลักษณะเป็นเส้นเดียวเหมือนกันกับจารึกสด๊กก๊อกธม ๒ พ.ศ. ๑๕๙๕ ต่างกันแต่ส่วนโค้งเท่านั้น ด้วยเหตุผลของการเปรียบเทียบรูปอักษรนี้เอง จึงจัดอายุของจารึกปราสาทเมืองต่ำทั้ง ๔ สำเนา ไว้ในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ตอนปลายดังกล่าว

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกปราสาทเมืองต่ำ,” ศิลปากร ๓๔, ๖ (พฤษภาคม ๒๕๓๔) : ๑๑๕-๑๒๒.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกและภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๖ (พฤษภาคม ๒๕๓๔)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170