รายชื่อพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก

วัดชมภูเวก เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อุโบสถเก่าและวิหารภายในมีภาพจิตรกรรมที่งดงามโดยเฉพาะภาพแม่พระธรณีบีบมวยผมที่เป็นส่วนหนึ่งหนึ่งของภาพมารผจญ ว่ากันว่าเป็นผลงานชั้นครูที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก ริเริ่มก่อตั้งโดยพระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดชมภูเวก และนายวีระโชติ ปั้นทอง ชาวท่าทราย นนทบุรี ที่ตระหนักในคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของวัดและชุมชน โดยใช้พื้นที่ด้านบนของศาลาการเปรียญเป็นส่วนจัดแสดง และได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์พิศาล บุญผูก เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานจัดทำพิพิธภัณฑ์ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.ชุมชนท่าทราย 2.ประวัติและโบราณสถานวัดชมภูเวก 3.เอกสารโบราณของวัดชมภูเวก 4.ประณีตศิลป์และศิลปวัตถุ 5.เครื่องมือและของใช้ผู้คนในชุมชน โดยวัตถุสิ่งของชิ้นสำคัญอาทิ ธรรมาสน์ทรงบุษบก ตู้พระธรรมลายรดน้ำ คัมภีร์พระอภิธรรม เครื่องปั้นดินเผา

จ. นนทบุรี