ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการจัดแสดง: งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม