พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา เรือนซ้อ-หงส์


ที่อยู่:
เลขที่ 185/3 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:
0-5320-2993-5
วันและเวลาทำการ:
เปิดเมื่อมีการแจ้งล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2525
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา เรือนซ้อ-หงส์

เรือนซ้อ-หงส์ เป็นเรือนกาแลโบราณ อายุราว 130 ปี โดยคุณพ่อของคุณบวร ชุติมา ซื้อมาจากนางเปียง ผู้เป็นหลานของนายซ้อ นางหงส์ แซ่แต้ และได้ยกมาปลูกไว้ในศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เรือนซ้อ-หงส์เป็นเรือนกาแลใต้ถุนสูง ภายในจัดแสดงเครื่องถ้วยโบราณจากเตาสันกำแพง อำเภอสันกำแพง เตาเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า เตาโป่งแดง อำเภอพาน มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้ยังจัดแสดงเครื่องเขินรุ่นเก่าของชาวไทยเขิน บ้านวัวลาย และบ้านนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านช่างทำเครื่องเงินที่เก่าแก่ของเชียงใหม่ ตลอดจนนำเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านอื่นๆ ของชาวล้านนามาจัดแสดง และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2525

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 126.
ชื่อผู้แต่ง:
-