จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์

จารึก

จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๒๘๙ จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช (หลัง) ๑๙๓๕

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๓ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๑๓ บรรทัด, ด้านที่ ๒ มี ๕๘ บรรทัด และด้านที่ ๓ มี ๓๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา (ชำรุด)

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๖๓.๕ ซม. สูง ๒๓๔ ซม. หนา ๒๑.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พล. ๓”
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ กำหนดเป็น “หลักที่ ๒๘๙ จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดยาง ข้างกรมทหาร ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ (กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔), ๓๗-๔๖.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติได้ไปสำรวจศิลาจารึกนี้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

เนื้อหาโดยสังเขป

ด้านที่ ๑ ว่าด้วยประวัติการทำสังคายนา ด้านที่ ๒ และ ๓ เป็นรายนามพระสังฆเถรานุเถระ พร้อมด้วยรายชื่อญาติ และรายชื่อบุคคล

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ระยะอายุกาลจารึก ไม่ปรากฏเกณฑ์ปีศักราชที่ใช้ แต่พิจารณาจากลักษณะรูปอักษร และอักขรวิธีที่ใช้แล้ว ศิลาจารึกประวัติการทำสังคายนาฯ ควรจะจารึกขึ้นหลัง พ.ศ. ๑๙๓๕

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
ฉ่ำ ทองคำวรรณ, ประเสริฐ ณ นคร และเทิม มีเต็ม, “หลักที่ ๒๘๙ ศิลาจารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ : ประมวลจารึกที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔), ๓๗-๔๖.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ (กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170