จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 479 รายการ

1. จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง อ่านต่อ >
2. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ อ่านต่อ >
3. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านต่อ >
4. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๒ อ่านต่อ >
6. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๑ อ่านต่อ >
7. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๒ อ่านต่อ >
8. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๑ อ่านต่อ >
9. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๒ อ่านต่อ >
10. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๑ อ่านต่อ >
11. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๒ อ่านต่อ >
12. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑ อ่านต่อ >
13. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๒ อ่านต่อ >
14. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑ อ่านต่อ >
15. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๒ อ่านต่อ >
16. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๑ อ่านต่อ >
17. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๒ อ่านต่อ >
18. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑ หน้าต่างด้านหน้า (คณะเหนือ) อ่านต่อ >
19. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒ หน้าต่างด้านเหนือ (๑) อ่านต่อ >
20. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๓ หน้าต่างด้านเหนือ (๒) อ่านต่อ >
21. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๔ หน้าต่างด้านเหนือ (๓) อ่านต่อ >
22. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๕ หน้าต่างด้านเหนือ (๔) อ่านต่อ >
23. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๖ หน้าต่างด้านเหนือ (๕) (คณะรามัญ) อ่านต่อ >
24. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๗ หน้าต่างด้านเหนือ (๖) อ่านต่อ >
25. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๘ หน้าต่างด้านเหนือ (๗) อ่านต่อ >
26. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๙ หน้าต่างด้านเหนือ (๘) อ่านต่อ >
27. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๐ หน้าต่างด้านเหนือ (๙) อ่านต่อ >
28. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๑ หน้าต่างด้านหลัง อ่านต่อ >
29. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๒ หน้าต่างด้านหน้า (คณะใต้) อ่านต่อ >
30. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๓ หน้าต่างด้านใต้ (๑) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170