จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 480 รายการ

1. จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง อ่านต่อ >

2. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 1 อ่านต่อ >

3. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 2 อ่านต่อ >

4. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 1 อ่านต่อ >

5. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 2 อ่านต่อ >

6. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 1 อ่านต่อ >

7. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 2 อ่านต่อ >

8. จารึกคำนมัสการพระราหุล 1 อ่านต่อ >

9. จารึกคำนมัสการพระราหุล 2 อ่านต่อ >

10. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 1 อ่านต่อ >

11. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 2 อ่านต่อ >

12. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 1 อ่านต่อ >

13. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 2 อ่านต่อ >

14. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 1 อ่านต่อ >

15. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 2 อ่านต่อ >

16. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 1 อ่านต่อ >

17. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 2 อ่านต่อ >

18. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 1 หน้าต่างด้านหน้า (คณะเหนือ) อ่านต่อ >

19. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 2 หน้าต่างด้านเหนือ (1) อ่านต่อ >

20. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 3 หน้าต่างด้านเหนือ (2) อ่านต่อ >

21. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 4 หน้าต่างด้านเหนือ (3) อ่านต่อ >

22. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 5 หน้าต่างด้านเหนือ (4) อ่านต่อ >

23. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 6 หน้าต่างด้านเหนือ (5) (คณะรามัญ) อ่านต่อ >

24. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 7 หน้าต่างด้านเหนือ (6) อ่านต่อ >

25. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 8 หน้าต่างด้านเหนือ (7) อ่านต่อ >

26. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 9 หน้าต่างด้านเหนือ (8) อ่านต่อ >

27. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 10 หน้าต่างด้านเหนือ (9) อ่านต่อ >

28. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 11 หน้าต่างด้านหลัง อ่านต่อ >

29. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 12 หน้าต่างด้านหน้า (คณะใต้) อ่านต่อ >

30. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 13 หน้าต่างด้านใต้ (1) อ่านต่อ >