จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 479 รายการ

1. จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง อ่านต่อ >
2. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ อ่านต่อ >
3. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านต่อ >
4. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๒ อ่านต่อ >
6. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๑ อ่านต่อ >
7. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๒ อ่านต่อ >
8. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๑ อ่านต่อ >
9. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๒ อ่านต่อ >
10. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๑ อ่านต่อ >
11. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๒ อ่านต่อ >
12. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑ อ่านต่อ >
13. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๒ อ่านต่อ >
14. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑ อ่านต่อ >
15. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๒ อ่านต่อ >
16. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๑ อ่านต่อ >
17. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๒ อ่านต่อ >
18. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑ อ่านต่อ >
19. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๒ อ่านต่อ >
20. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๓ อ่านต่อ >
21. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๔ อ่านต่อ >
22. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๕ อ่านต่อ >
23. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๖ อ่านต่อ >
24. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๗ อ่านต่อ >
25. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๘ อ่านต่อ >
26. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๙ อ่านต่อ >
27. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๐ อ่านต่อ >
28. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๑ อ่านต่อ >
29. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๒ อ่านต่อ >
30. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๓ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170