จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

ชุดคำค้น 18 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2381, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระเจ้ากาวิละ, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวน, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปาง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างสถูป, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระวิหาร, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างเสาเขื่อนเหล็ก, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายเงิน, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-บูชาพระธาตุ, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองเชียงใหม่, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองนครลำปาง,

จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓

จารึก

จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 19:21:21 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกที่วิหารพระธาตุลำปางหลวง, หลักที่ ๗๘ ศิลาจารึกที่วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง, ๑.๖.๑.๑ วัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. ๒๓๓๙, ลป. ๕ จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. ๒๓๓๙

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา, ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๓๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๔๓ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๒ ซม. สูง ๗๙ ซม. หนา ๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๕”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖ (มีนาคม ๒๕๐๔) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกที่วิหารพระธาตุลำปางหลวง”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๗๘ ศิลาจารึกที่วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๒ และหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๗ กำหนดเป็น “๑.๖.๑.๑ วัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. ๒๓๓๙”
๕) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๕ จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. ๒๓๓๙”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (สำรวจเมื่อ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖ (มีนาคม ๒๕๐๔) : ๔๗-๕๕.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๒๒๘-๒๓๕.
๓) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๒ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑), ๕๓-๗๖.
๔) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๗ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗), ๑๗๑-๑๙๒.
๕) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๑๔-๒๑๘.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ในปี พ.ศ. ๒๓๓๙ สมเด็จบพิตรมหาราชเจ้าผู้เป็นอธิบดีในศรีพิงตราอันสถิต ณ เชียงใหม่ กับทั้งพระกรรโลงครรภ์อัครราชมาดาและพระราชกนิษฐา ร่วมกันบูชาพระมหาชินธาตุโดยบริจาคพระราชทรัพย์จำนวนมากเป็นประจำ และสร้างเสาเขื่อนเหล็กไว้เป็นการถาวร

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุข้อความ “จุลศักราชได้ ๑๑๕๘ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๓๙ อันเป็นสมัยพระยากาวิละ (ครองเมืองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๖)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๕ จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. ๒๓๓๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๑๔-๒๑๘.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๓) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “คำอ่านศิลาจารึกที่วิหารพระธาตุลำปางหลวง จ. ลำปาง (จ.ศ. ๘๕๔ พ.ศ. ๒๐๓๙),” ศิลปากร ๔, ๖ (มีนาคม ๒๕๐๔) : ๔๗-๕๕.
๔) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๗๘ ศิลาจารึกที่วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๒๒๘-๒๓๕.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-31, ไฟล์; LPg 0501_c และ LPg 0502_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170