จารึกวัดพระเสด็จ

จารึก

จารึกวัดพระเสด็จ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระเสด็จ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกหลักที่ ๑๕ ศิลาจารึกวัดพระเสด็จ จังหวัดสุโขทัย, ศิลาจารึกวัดพระเสด็จ พุทธศักราช ๒๐๖๘

อักษรที่มีในจารึก

ขอมสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๖๘

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๓๖ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๓๐ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๒๓ บรรทัด ด้านที่ ๔ มี ๒๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินแปร

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปใบเสมา (ชำรุด)

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๕ ซม. สูง ๑๗๗ ซม. หนา ๒๑ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สท. ๑๒”
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ กำหนดเป็น “จารึกหลักที่ ๑๕ ศิลาจารึกวัดพระเสด็จ จังหวัดสุโขทัย”
๓) ในหนังสือ จารึกสมัยสุโขทัย กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดพระเสด็จ พุทธศักราช ๒๐๖๘”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๔๓๐

สถานที่พบ

วัดพระเสด็จ (ไม่ปรากฏว่าหมายถึงวัดไหนในปัจจุบัน) จังหวัดสุโขทัย

ผู้พบ

หลวงสโมสรพลการ ต่อมาเป็นนายพลโท พระยาสโมสรสรรพการ (ทัด สิริสัมพันธ์)

ปัจจุบันอยู่ที่

หอพระสมุดวชิรญาณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ ([กรุงเทพฯ] : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑๕๕-๑๖๓.
๒) จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๓๖๗-๓๘๐.

ประวัติ

จารึกหลักนี้พบที่วัดพระเสด็จ (ไม่ปรากฏว่าหมายถึงวัดไหนในปัจจุบัน) เชิงเขาทางด้านทิศใต้ จังหวัดสุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ส่งมายังพิพิธภัณฑสถาน กรุงเทพฯ แล้วย้ายมาเก็บรักษาไว้ที่หอพระสมุดฯ คราวเดียวกับหลักศิลาจารึกวัดเขมา (สท. ๑๑, หลักที่ ๑๔) จารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ตอนต้นบรรทัด เป็นจารึกอักษรขอม ภาษาบาลี มี ๔ คำ นอกจากนั้นเป็นอักษรไทยสุโขทัย ภาษาไทย ด้านที่ ๔ ได้จารึกที่หลังเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๘ เนื่องจากด้านที่ ๓ ซึ่งจารึกไว้แล้วนั้น ชำรุดหินแตกทำให้เรื่องกัลปนาหายไป จึงได้จารึกใหม่

เนื้อหาโดยสังเขป

นายพันเทพรักษาและนายพันสุริยามาตย์พร้อมด้วยภรรยา และท่านเจ้าขุนหลวงมหาเพียรประญา สถาปนาพระวิหาร ตลอดจนการบำเพ็ญกุศลต่างๆ ในสถานารามคาม

ผู้สร้าง

นายพันเทพรักษา, นายพันสุริยามาตย์พร้อมด้วยภรรยาและท่านเจ้าขุนหลวงมหาเพียรประญา

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๔ บรรทัดที่ ๑-๓ บอกวัน เดือน ปี ซึ่งตรงกับ วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๐๖๘

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
๑) ยอร์ช เซเดส์, “ศิลาจารึกวัดพระเสด็จ,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๓๖๗-๓๘๐.
๒) ยอร์ช เซเดส์, “หลักที่ ๑๕ ศิลาจารึกวัดพระเสด็จ จังหวัดสุโขทัย,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ : เป็นจารึกกรุงสุโขทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. ๒๔๖๗ ([กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑๕๕-๑๖๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ ([กรุงเทพฯ] : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170