จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การแต่งคำประพันธ์

จำนวน 16 รายการ

1. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ ๑ (อริยชาติฉันท์) อ่านต่อ >
2. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ ๒ (อริยจะปะลาฉันท์) อ่านต่อ >
3. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ ๓ (คีติชาติฉันท์) อ่านต่อ >
4. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ ๔ (อุปคีติฉันท์) อ่านต่อ >
5. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ ๕ (เวตาฬียชาติฉันท์) อ่านต่อ >
6. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ ๖ (โอปัจฉันทสกะฉันท์) อ่านต่อ >
7. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ ๗ (มัตตาสมกะชาติฉันท์) อ่านต่อ >
8. จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ ๘ (วิสิโลกฉันท์) อ่านต่อ >
9. จารึกโคลงกลบท แผ่นที่ ๑ (กลโคลงกาโกโลกไนย กลโคลงพรางขบวน กลโคลงกบเต้นไต่ระยาง และกลโคลงช้างประสารงา) อ่านต่อ >
10. จารึกโคลงกลบท แผ่นที่ ๒ (กลโคลงจาตุรทิศ กลโคลงจักรราษี กลโคลงนาคโสณฎิก และกลโคลงดาวล้อมเดือน) อ่านต่อ >
11. จารึกโคลงกลบท แผ่นที่ ๓ (โคลงรวงผึ้ง โคลงจองถนนควรจะอ่านให้ถูกที่เอกถูกที่โท โคลงตะรางเพชร โคลงวลสมุทร และโคลงรังนกกระจาบ) อ่านต่อ >
12. จารึกโคลงกลบท แผ่นที่ ๔ (โคลงจัตวาทันทีโท โคลงประดิดนักเลง โคลงประดิดคนเขลา และโคลงประดิดเดกเหล้น) อ่านต่อ >
13. จารึกโคลงกลบท แผ่นที่ ๕ (โคลงตระหลบนกกลางหาว โคลงศรีทนนไชยจัตวาทันที่บท โคลงประดิดจำอวด และโคลงประดิดนักปราชชำนาญกลอนแลพินธ์ เอก โท ตรี จัตวา กากะบาท) อ่านต่อ >
14. จารึกโคลงกลบท แผ่นที่ ๖ (โคลงก่งศรเนตร์แผลงเปนคู่ๆ กะทู้โคลง โคลงดอกสร้อยบูราณ โคลงลักษณะซ้อนกล โคลงลักษณซ่อนเงื่อน และโคลงลันโลงลิลิต) อ่านต่อ >
15. จารึกโคลงกลบท แผ่นที่ ๗ (กลโคลงพรหมภักตร์ กลโคลงฟักแฝด กลโคลหลงห้อง กลโคลงราชวัด และกลโคลงสลับห้อง) อ่านต่อ >
16. จารึกโคลงกลบท แผ่นที่ ๘ (กลโคลงเฟื่อง ๔ ตอน กลโคลงตรีพจนบท กลโคลงนกนำฝูง กลโคลงสักวา และกลโคลงแยกทาง) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170