จารึกวัดโพธิ์หอม

จารึก

จารึกวัดโพธิ์หอม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดโพธิ์หอม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

แผ่นจารึกดินเผา อักษรขอมและไทย ได้มาจากวัดโพธิ์หอม ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย, หลักที่ ๙๖ จารึกวัดโพธิ์หอม

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๒๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๔ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๐ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

ดินเผา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๖.๕ ซม. สูง ๒๗ ซม. หนา ๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สท. ๓๕”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๐๗) กำหนดเป็น “แผ่นจารึกดินเผา อักษรขอมและไทย ได้มาจากวัดโพธิ์หอม ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ กำหนดเป็น “หลักที่ ๙๖ จารึกวัดโพธิ์หอม”
๔) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกวัดโพธิ์หอม”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดโพธิ์หอม ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย

ผู้พบ

กองโบราณคดี

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๐๗) : ๖๘-๗๑.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๖๕-๖๘.
๓) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๕๒๙), ๑๕๒-๑๕๖.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติได้เดินทางขึ้นไปสำรวจ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๑๕ พบอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความที่จารึกเป็นเรื่องมหาธรรมเถียรและยศเถียร พี่น้อง ๒ คน ได้สร้างพระพุทธรูป สร้างวิหารไว้ในพระพุทธศาสนา แล้วตั้งความปรารถนาไว้ในอนาคตกาล

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๕ บอกพุทธศักราช ๒๒๒๕

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านแผ่นจารึกดินเผา อักษรขอมและไทย ได้มาจากวัดโพธิ์หอม ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย,” ศิลปากร ๘, ๑ (พฤษภาคม ๒๕๐๗) : ๖๘-๗๑.
๒) ประสาร บุญประคอง, “จารึกวัดโพธิ์หอม,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๕๒-๑๕๖.
๓) ประสาร บุญประคอง, “หลักที่ ๙๖ จารึกวัดโพธิ์หอม,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๖๕-๖๘.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170